: /(66)


: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:12 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﺂ .. '
, ٺ !
ٓ :
ٺ / =

ۆ ﺂ ..
ﺂ !
ªٓ ێ ..
ﺂ .. ♡
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:13 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ﺎ !
.. Ѫ '
: ﺎ ♡
ͪ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:14 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ﺂ ٺ ..
ۅ ﺂ ͐ٺ
. ۅ ﺂ ﻋﻧ ﻣ
ﺂﻟ .. '
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:15 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴' ː
ﭠۆ #' =' 
ۆ ♡)
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:15 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


/
ﺎ )'
ﺎ # </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:16 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴: '
ۈ / ﻟ ﺂ..
ﻣ̉ ﻣ̉ ﺂ ﺂ !!
ﻟ ڕͪ ...[]
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:17 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
9oг̠h : ٺ ♥ ..
ٺ ': $ !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:17 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﻣﺂﺟﯾټ ﺂډۉڕ ﻣﻥ ۉڕﺂ ﻏﯾﺑﭠڳ ﺧﯾڕ >:/
ﺟﯾټ ﺂﺳﺂﻟڳ ﻣﻥ ﮬۉ ﻋﺷﺂﻧﮬ ﭠﻏﯾټ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:18 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴:
$


/ ♥
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:18 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


-
: ' 
- '
̉ ' :' !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:19 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴+ !
) '
- / ' (
= : ժ. 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:19 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
. . /
ﺂ !

+ ۈ ﺄٺ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

√♥ ♥√
03-27-2012, 06:20 AM
.. .. ѐ .. Ѫ
.. .. 

.. Ԑ .. Ѫ
.. .. 

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:20 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
'()
!
</3.
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:21 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
!
Ǫ '~o)
..$
</3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:21 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ٱ ...

: <3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:22 AM
..

/
??( )
?

√♥ ♥√
03-27-2012, 06:22 AM
-

. .
/ . .
/
/ ... [ ! ]

/ ؏ . .
"

/ [ ] (f)

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:22 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


ﻋﺑﺂﻟﻛﯾ ﺂﻟﺟﺑﺂٓ / ٓ ﺑﻧٺ ♡'

[ http://goo.gl/uaxcZ ]
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:23 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


ﻋ ﺄ/ ﻧ

Http://ou.gd/78Be2

_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

√♥ ♥√
03-27-2012, 06:23 AM
" "

√♥ ♥√
03-27-2012, 06:24 AM
ٺ ۆ ٱ ۆۿϪ
 ۅ 

ۆ Ǫ .
ۆۆ ۆٺ 

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:24 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴


ﺂﻟﺂﺻ
ﺄ ﻟ ﯾ ﺂﻧ
. . . ﺄﺗªﻟ ♥


М̈ΡƷ,, ☇  ♈̷̴ 
└┃ http://bit.ly/GJvC2R ]I  

ﻁﻣ̝̚ ﺂﻟﻋﺂﻟﻣ̝̚ ﻋﻟ ﺂﻧ ﺑﺧﯾړ
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:25 AM​​

 ..  ☇̵[http://cutt.us/tuk9]
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:28 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴
​ﺎ ﺎﻟﻟﮪﮧ ﺎﻏﻟﯾڳ ﻣﭴﻧ ﺎﺣﺑڳ </3


М̈ΡƷ,, ☇  ♈̷̴ 

​​​​​http://www.ma7room.ws/uploads/files/ma7room-e0eb0f1b97.mp3]I 

_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:29 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴
​​​​ ..
.. .


М̈ΡƷ,, ☇  ♈̷̴ 

http://goo.gl/yphs
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:30 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴ﭑﻣ̵​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﭑﻋ̵̵̵ﻁﻧ̣ ﮨ ﭑﻟﭠﺻ̑ڕ ﮔ ﺣ̵ڕﯾ̍ﮪ̵̵̵ﮧ ﯙ ﭑﻟٱ ﺩ̧ﺧﯾ̍ﻟﮖ ﭠڕۍ ﻣ̵ٱ ﻓ̵ﯾ̍ﻧ̣ ﯾ̍ﮔﻓ̵ﯾ̍ﻧ̣


 М̈ΡƷ,, ☇  ♈̷̴.
└┃ http://5oof.com/files/ecb60aab.mp3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:30 AM
-
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ≅ () $ ​​​​​​​​​​​​​​​​​
ﻟ̲ٓ ٱۆ ﭠ ﻟ̲ ( ڳڳ )
ۆ ٱ ﭠ ﭠ ﭠ
ﻟ̲ٓ ͪ ۆ : ٱﻟ̲ ﯾ̍ﺑ !
ۆ ۆ ﭠ ۆﭠ ﭠڳ

qala alrooh
03-27-2012, 06:33 AM
- :
,
:

03-27-2012, 06:33 AM


:$X_X=D=D:O:'(<3=))

http://s1280.vuclip.com/89/15/89152d28748647776837f04f9e377ad2/ba63207/8915_w_2.3gp?c=390327831&u=1681993191&s=BNj20k
=)) ٱﮱ =))
​​​​​​​​̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ ̲̲ ..=))

qala alrooh
03-27-2012, 06:33 AM
Ѫ ..


( )

..
​ ..
Ȫ Ϫ ..
Ϫ !


# / Ȫ !

qala alrooh
03-27-2012, 06:34 AM03-27-2012, 06:35 AM

:)</3 :|</3

qala alrooh
03-27-2012, 06:36 AM
[ ]

[ ]

03-27-2012, 06:36 AM


http://www.youtube.com/watch?v=G3HNwK1HIho&feature=g-all-u&context=G2bffa3aFAAAAAAAAAAA


#LooooooooL=))=D !!

03-27-2012, 06:37 AM
: !
: ;;)
: !
: ;;)
: !
: !

ΡɪƆ 

http://goo.gl/aNUuH

: Delet :& !!!

qala alrooh
03-27-2012, 06:38 AM
ٱ " "
ﺂٱٱ ﺂ / ﺂﻟ
ٱ <3 , , ,

ۆڳڳڳ ,
ﺂ " ﺂٱ" /
ڳ ۆ ﺂ </3

03-27-2012, 06:38 AM"

:
/
( ) ǡ<3

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:38 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴


​​˚ ﻟﻟ ﯾﻋ̃ﻟ ﺷﻋۆړ
ﺂﻟﻓ̲ﻗ̮̃ړ ۆﺂﻟﺣﺂﺟ
ﻓ̲ﻗ̮ړ ﺂﻟﻣ̝̚ﺷﻋړ ﺑﺷ
ﯾﻟﺑﻧ ﺂﻟﻧﺳﺂﻧ

↓ </3​​​​
  ┃ мрз ♡
http://goo.gl/TJrG7
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:39 AM
.. ♡ ̵ ​ :
̵ ( ) 
̵ ﻋﻟ ̄ﻟ
̵. . .
̵ ﻋﻟ ♡

qala alrooh
03-27-2012, 06:39 AM
​​​​​​​​​​​​​
.. !
.. !

.. ۂ ..</3

03-27-2012, 06:40 AM
'= !
ڐ [ ̄ ]
Ѫ
/ . . .
ڐ ﺂ . .

qala alrooh
03-27-2012, 06:40 AM
ړ ۆȐ ړ
ڍ .. !
ۆ .. ٱ ۆٱ
ۆ .. ڍ !
ۆ˪ .. <3
ۆڪ .. ۆټ ۆ o:)

03-27-2012, 06:41 AM
:
 
 " "
" "
 :
 " "
" "

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:42 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴c̠ ː
ﺎ '
ﺎ -
ﺎ / #
[ ' ___
:' ﺎ ˛
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:42 AM
​.
​http://cutt.us/

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:46 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴​​ﺗ ﻋﯾ ﭠ )' ﻟﯾ
ۆ ﭠﻋﯾ ιﻟﺧῖ ﺑﮪ`
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:46 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴: ̄ﻟ '
( - ) *
.. ​​♡
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:47 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴

ﺈ : / ~o)
ۈ ..

_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:48 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴..()
:
/ Ș -
♡̷̷̷̷̷̷̷
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:49 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴ٺ ​ﭠۆ ﻟː
=̵̠ ​ﺄ ​​​ $̶ )'
.. / ﭬۑ ﻟ c ː
ﺄۆ ۆٺ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:49 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴ێ $ˇ
ۈ - 5fT '
♥​
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 06:51 AM
​ " "
.. ﯾ ﺑ ﯾ <3<3

- ΡɪƆ 
.. http://cutt.us/pin_26d18bed-ofr


<3<3(=|

* :$

Dniα αlwlн
03-27-2012, 06:51 AM
 ​​☇
​​​​  .͡. ⌣`
​​ˇ˛↓̴
​ / ﻗﺳۆ ﺎﻟוﻗ (')
- ﻓﻓ ﺻۆ ﺟﺈ !
ﻟו ﺷι ﻣ ﺣﺑﮪ̵̵̵ ♡
ﺑ̵ﻋ ۆﻗ .. ﺻﻓﮪ̵̵̵

ﺷﯾﻧﮪ̵̵ι : ﻓﻓ ﺑ̵ﺣ
= ̄ﻟﺻۆ ﻟו ﻗι 
ﺎﻟוﻣ " ﮪ̵̵̵ ﺂﻧι
. . ﮐﻧ - ﺄﻋﻓﮪ̵̵̵ " 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲ ̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲


03-27-2012, 06:52 AM​​

 ..  ☇̵[http://cutt.us/tuk9]
PIN:278BF803<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

03-27-2012, 06:57 AM
..!

03-27-2012, 06:58 AM
ª ٪
Ǫ
Ȑ

Al gala
03-27-2012, 07:08 AM
Β̲̣̥Ά̲̣̥Σk̤̤̥ﺂŐ 
̶̶̱ ̶̱ ̶̶̩ ̶̶̪ ̶̰ ̶̶̰ ̶̶̰ ̶̶̱ ̶̱ ̶̶̩ ̶̶̪ ̶̰ ̶̶̰ ̶̶̰ ̶̶̱ ̶̶̱ ̶̶̩ ̶̶̪ ̶̶̰ ̶̶̱ ̶̶̩ ̶̶̪ ̶̶̰#̶̶̲♡

!
03-27-2012, 07:10 AM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ݪ ! ܪ


, ,
[ ʪ ]

Al gala
03-27-2012, 07:10 AM
̣̣̣̣̥̇​​​​​


ﺻۆ ﭑ ٺ ۆٺ ﭑ

 http://p.twimg.com/Ao5ubasCIAAnjmy.jpg♈̷̴♈̷̴♈̷̴

Al gala
03-27-2012, 07:11 AM


:|
/ :/
/ x_x

=d

=d(=)))ٱٱٱ=d =))

03-27-2012, 07:13 AM
Ѫ
ٲ ː:)

!
03-27-2012, 07:15 AM

!

​ .. ..
!

Al gala
03-27-2012, 07:16 AM
10 ?
25 /4/ 1433 . http://184.105.234.34/50/58/5058810dbe16d51106541a530410c875/ba64807/5058_w_1.3gp?c=307326513&u=414839158&s=BMNa-BB.27D7BCB2.3gpAl gala
03-27-2012, 07:17 AM


------------------------
http://www.m5zn.com/uploads2/2012/3/4/photo/030412110340mbmea4sp89hd5m.jpg
------------------------
http://www.m5zn.com/uploads2/2012/3/4/photo/030412110356eyv2kursqxktpqvld6o8scd.jpg
------------------------
() () () .
------------------------
.400 + 30

------------------------
:- +971553449929
----------------Al gala
03-27-2012, 07:18 AM
ډ ٱڼ :
ﺂԐڕ ٱ`
ۈٱ ٱ`
ۈ ٱٱٺړ ٱ .
ٱٱڵ ٱ ٱڼ
ۆȐ []

Al gala
03-27-2012, 07:19 AM


VIĐEO   
http://s1430.vuclip.com/31/d8/31d8fef90ed1ed19680ca2071ff0e9d3/ba63207/31d8_w_2.3gp?c=423267027&u=1153507588&s=BNkY_q.


Al gala
03-27-2012, 07:20 AM
*?:O:|?
:O
:'(</3=))

?? \
:> \
<||--\
_|/_Hhhhhhhhhh heeeh wallah sho knto msween =))?

Al gala
03-27-2012, 07:21 AM
==))D
:*nerd*
| =))

{ =D }
?????????????????????????????????????????????????? ????? ?
{..(:) ))???

03-27-2012, 07:22 AM
*ae* ​​​​​( ) 2011

` 2011= 5
` ﺂԪ = 417 ..
` ﺂ = 14 ..
` ﺂڪ = 578 ﺂ ..
` ﺂު = 9600 ..


^ </3

*kr* 20 3

Al gala
03-27-2012, 07:22 AM
​ ...
​​​​​​ ߡ !!


 http://soo.gd/M7dyromly-BBpin-217AF3A5-8bp

Al gala
03-27-2012, 07:23 AM
ڕﻣ̷ﯾ̃ﺂ̴..∂.̸.@.O:)


http://im22.gulfup.com/2012-03-24/1332591498631.jpg

http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590757502.jpg

http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590757633.jpg
[]
http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590757895.jpg
[]
http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590758616.jpg
[]
http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590758947.jpg
[]
http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590758468.jpg
[]
http://im14.gulfup.com/2012-03-24/1332592710121.jpg
[]
http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590758759.jpg

http://im25.gulfup.com/2012-03-24/13325907587510.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935771.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935632.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935363.jpg


http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935424.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935515.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935836.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935647.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/1332590935298.jpg

http://im23.gulfup.com/2012-03-24/13325909355710.jpg

http://im9.gulfup.com/2012-03-24/1332591130981.jpg

http://im9.gulfup.com/2012-03-24/133259113073.jpg

http://im9.gulfup.com/2012-03-24/133259113094.jpg


http://im9.gulfup.com/2012-03-24/133259113095.jpg

http://im9.gulfup.com/2012-03-24/1332591130576.jpg

http://im9.gulfup.com/2012-03-24/13325911309910.jpg

http://im25.gulfup.com/2012-03-24/1332590757961.jpg

http://im18.gulfup.com/2012-03-24/1332591296761.jpg

http://im18.gulfup.com/2012-03-24/1332591296242.jpg

http://im18.gulfup.com/2012-03-24/1332591296253.jpg

http://im18.gulfup.com/2012-03-24/1332591296214.jpg


Al gala
03-27-2012, 07:24 AM
​​​​​​ <3<3
:
..
!

!! <3

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-bc92beecbc.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-330b9601c2.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-6b260121a4.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-c59d0ccb92.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-6ed506c137.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploads/images/cl-ve.com-589bab9a41.jpg ]
<3

Al gala
03-27-2012, 07:25 AMު ڪ" ݪ "

Al gala
03-27-2012, 07:26 AM
? . .
?ª = !
? Ȑ ?
? . .
!
? ?

Al gala
03-27-2012, 07:28 AM
:
ۈ ۈ @'
/
ۈ ()
.. ۈ !

Al gala
03-27-2012, 07:29 AM
? ??? ? ..
??? ??? ??? ,
???? ???? !?
??Ϫ? ????? ? ?? ?'
???? ????? /
?? ? ??? *
??? .. ????Ϫ ?)

Al gala
03-27-2012, 07:29 AM
? ? ??? !
?? ??
? ?? . .
? ? ????? ???
? ????? ?
????? ? ???
* ?)

Al gala
03-27-2012, 07:31 AM
+
! !! !!
:]y=)) ..

^
=))<3

Al gala
03-27-2012, 07:31 AM
? ? ?$
? Ѫ
? ? ???? ????
???? ?????? : ..
????? Ș
????? ? ?? ???? ???
???? /
- ????? Ș ??? $

Al gala
03-27-2012, 07:32 AM
?*ae* ?????( ) 2011

` 2011= 5
` ?Ԫ = 417 ..
` ? = 14 ..
` ?ڪ = 578 ? ..
` ?ު = 9600 ..

?
^ </3

*kr* 20 3 .

.
?????????????????????.@.

=d

Al gala
03-27-2012, 07:33 AM
: http://t.co/gBJk76mv

Al gala
03-27-2012, 07:33 AM
?????????? ??? ? ? ?? ???? ? ..
??? ?? ???? ?? ?ڪ (n)3-|

????? ? ???? ? ???? ???? ..
?? ?? ? ???? ? ??????ڪ (y);)

?????? ?-?-?-? ?-?-? -?-? ?-?-?-? ?-?-? -?-? ?-?-?-? ?-?-?
Ԫ.@.O:)

Al gala
03-27-2012, 07:34 AM
??
/
" "
'
..

.. ? ?' !

Al gala
03-27-2012, 07:35 AM
][ܑ ][

Al gala
03-27-2012, 07:35 AM


http://www.ma7room.com/musicsbox/mp3s/Kant-A7sbak-Le-3bdlkrem-Aljbari-Ma7rooM.CoM.mp3

03-27-2012, 07:35 AM
>:o ....!!!!:$:|
# =d

03-27-2012, 07:35 AM
'' ,, -->

Al gala
03-27-2012, 07:36 AM
̶ ﮪ̵
. . 

. .

=))

Al gala
03-27-2012, 07:36 AM
:
: , : !

. .
. .
!

- .

Al gala
03-27-2012, 07:37 AM
( )
..

.. ( )
! .. ?

Al gala
03-27-2012, 07:38 AM

#


.


Like it

Al gala
03-27-2012, 07:38 AM
? =D
>=)=))?

http://soo.gd/alwalhan-okO

:s

03-27-2012, 07:38 AM
!̴ﮩ ♥͂

ﻧﺂ ﺗﺟ ۈﺗۉ ﻣﺂ ﺂﻟﻗﻟ ♥
ۈﻧﺂ ﺗﻏﯾ ۈﺗﺂﺧ ﺂﻟ̲ﻗﻟ̲@̶̲̲.̵ﻣﻋ

Al gala
03-27-2012, 07:39 AM
? <3 . . ??????? ???????????????
????????????

. .
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .
. .
. .

<3 . . ??????? ??????????????? ?????????????????
. .
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
. .

<3 . . ??????? ???????????????
. .
.

????????????? ??????????

Al gala
03-27-2012, 07:39 AM
:
- - :
: " " </3

? =') ?!

(y)

Al gala
03-27-2012, 07:40 AM
|.. |.. !!
{ }..

.. | ..
~ .

Al gala
03-27-2012, 07:40 AM
..


͐

..
.. </3

Al gala
03-27-2012, 07:41 AM
...


http://www.2bb.me/0326-739420792441.jpg


http://www.2bb.me/0326-562560792468.jpg


http://www.2bb.me/0326-483560792491.jpg


http://www.2bb.me/0326-562270792517.jpg


Al gala
03-27-2012, 07:42 AM
-?-?--?--?-?--?-?-????[?]?!?

? ?
?? [ ?? ] ??? ??
? ?? ? ?? ?Ϫ
?? ??
? ?? O:)

03-27-2012, 07:42 AM
::=/=::
[ ] [ ]

Al gala
03-27-2012, 07:42 AM
​​ :$
:
Thanks baby
:
:

:

PING !!!
PING !!!
!!!!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
!!!!!
PING !!!
PING !!!
!!!!!!!!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
!!!
PING !!!
PING !!!
!!
PING !!!
!!!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
!!!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!
PING !!!


PING !!!
PING !!!

:|=)):'(

Al gala
03-27-2012, 07:43 AM
.

..

-

Al gala
03-27-2012, 07:45 AM
: :" " / =))
Al gala
03-27-2012, 07:46 AM

10
:34

34 1$ = 34

3 60

..

03-27-2012, 07:47 AM
*☇

. ﻋ̲ٱ ﭑﻟ̲ٱ ٓ
[ ۉﯾ ] . .
+ ﺣٱ ≈ \=d/
... :$;=


:60::5m3::70:

03-27-2012, 07:48 AM
=))
ﻓﯾ ﺑﻋ ﻋﻣﯾﺂ ﭠﺻ ﻋﻧﯾ 3-| !
.: ﺂٓﺂﺂﺂ ﻋﺂ :.
ﻟ ﯾﮔ ﺂﻟﻋﺂ ﺧﻟ ﺂﻣﯾﺂ ﻟﻋﺑﺑ :o :(=d

qala alrooh
03-27-2012, 07:50 AM


/ ۶ ڳﮬ

/ ۶ ۶

03-27-2012, 07:51 AM
=D =D

ΡɪƆ 
http://is.gd/WMpNd2

=))=))ٱ

Al gala
03-27-2012, 07:51 AM


┌┃​ VIĐEO 
└┃​ http://soo.gd/280-Silence
פڼ..

03-27-2012, 07:52 AM
/ ......
.....

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 07:52 AM
‏​‏​‏​‏​‏​‏​هذا النفق أو الممر يسمى بـ نفق ال*ب <3<3
وهو يقع في مدينه ريفية اسمها :
كليفان في اوكرانيا ..
كان في السابق عباره عن سكه *ديدية !
لكن مع الوقت سب*ان الله *ولتها
الطبيعه كما هي الآن !! <3

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...bc92beecbc.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...330b9601c2.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...6b260121a4.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...c59d0ccb92.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...6ed506c137.jpg ]

[ http://www.cl-ve.com/vb/upload/uploa...589bab9a41.jpg ]
<3

Al gala
03-27-2012, 07:53 AM
​ :
. . =D

http://t.co/YcoAzfyJ?PIN:275976FC

Al gala
03-27-2012, 07:55 AM
⌣̊✽ﺂ̐ﺂ̨̛̐✽.@. ⌣̴̲͡͡⌣̴͡͡ۆ.@.


​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-ZFy

​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-W1Q

-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-cWq

​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-cle

-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-D8

​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-otc

​​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-U37

​​​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-DdL

​​​​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-2ct

​​​​​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-72N

​​​​​​​​​​​
​-̶̶◂*̷*̷Ūڍ.ﺂ̲.ﺧ̲ﺂ̲.┈̥-̶̯͡⌣.┋.@.O:
http://soo.gd/ro7roo7y-w60

7lwet_Uae
03-27-2012, 07:55 AM
???? ..


3 :'(=))
??????????????????????????????????@.???<3=))?

03-27-2012, 07:55 AM
ﮛ ۇۇﮧ ﮯ ۆۆﮧ ●
ﮛ ۾ ﮧ ●彡

..
03-27-2012, 07:56 AM
ﻟ : [ нσώ are yσυ ]
ﻗﻟ : ٱ ٱﻟﯾ [ ٱﮐﯾﮪ ](y):)
ﺑﺳ ﻟﺑ ﯾﻧ
ﻋڻ [ τσмσrrσώ ] ,
ﻓ'ﺂﻧ'ﻣﺂﻓ'ﻣﻋﻟ'ﺂﻧ@.=D=))
=D@.ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐(=D)ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐@.= D

Al gala
03-27-2012, 07:56 AM
;

http://cutt.us/naif26fbcac3-7RV
http://cutt.us/naif26fbcac3-iAC
http://cutt.us/naif26fbcac3-H23
http://cutt.us/naif26fbcac3-UAC
http://cutt.us/naif26fbcac3-JTn
http://cutt.us/naif26fbcac3-0Nb
http://cutt.us/naif26fbcac3-KIy
http://cutt.us/naif26fbcac3-AJ5
------------------------

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 07:56 AM

-
ۈ (
: ۈ

7lwet_Uae
03-27-2012, 07:56 AM
;)=))*nerd*3-|=D

570

!!

=))

=)]
̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ .. =))

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 07:57 AM
ااخر اانفِاس الجمر
يصِب* - رمإاد
ۈااخر ااِ*سااس (الھوى
كثررَ : البرۈد

Al gala
03-27-2012, 07:58 AM
​​​​

☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.


☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.


☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.

☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.


☻.♥☻
\█/.\█/
.||. .||.☻.
㿿
...

..ﮧ[=d][:d][x_x][=))]ﮧ

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 07:58 AM

:
(=| !


__̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_
#̴̴!̴​​

Dniα αlwlн
03-27-2012, 07:58 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


) ♡ !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

7lwet_Uae
03-27-2012, 07:58 AM
ﻣ̉ٱ ﻓﻳ̉ﻧ
ﻏﻳ̉ ﭑﻧﺑ̉ﻋ̝ﻳﮬ̌
ﻋ̲ ﺂڳ ﭑﻧﺳ̶ﻥ̴​​​​​​
ﺂﺣ̑ﭠﭠﭠﮬ̌ <3
​​​. :'(>
\||
_//_

Dniα αlwlн
03-27-2012, 07:59 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﻣ̵̵ﻟ ﻣ̵̵̵ ۆﺻ̶ ﯾﺟ̑ .. !
ː ﻓﻓῑ
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 07:59 AM

..
!!

') !

7lwet_Uae
03-27-2012, 07:59 AM
ﺷﺧ
ﭠҪ Ȫ
ﯾﭠڕ</3 :( 3-|
ﻣ̲̌ﭑ̲ : ( ﻣ̲̌ﻗﺻۄۄډﮩ@.- )
** ﮔ̲ﻟ̲ ٱډړێ ﺑﻧﻓﺳ̶

03-27-2012, 08:00 AM
. . !

( ) . . ♥
__̲_
ۆﭑ̲ ړ

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 08:00 AM
شخصيآتناا في اَلليل
لاا تشبهنآ ..
ترى !!
من يعي مرآرة هذه
اَلعبآرة ') !

qala alrooh
03-27-2012, 08:00 AM
,
,


,


, ,

..

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:01 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ڳڳ ﺄ
ﻫ ﻫ '$
ﺄ ﺂ . .
ﺂ . . ( ) 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

7lwet_Uae
03-27-2012, 08:01 AM
​| ~̨̛ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​  
ۃ
ۃ ۃ
ۃ X_X<3
ۃ :
#:-s:$ <3{ } :$

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:01 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﺗ '$
.. ﻟ p;
ۈ Ѫ
ﻟ ﻟ ♥ '̣
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 08:01 AM
. . .
ۈ
[ ߪ ]

..
03-27-2012, 08:01 AM
=d
??


.. :|=d:d

?????????????????????????????? ?:|:'(=))?

qala alrooh
03-27-2012, 08:02 AM
!
: !
:
!
.
:

. . .
!
( ) !

❥ℓαчσиα
03-27-2012, 08:02 AM
ﺎڕ : ﺎ
ۆ ﺎ ( ﺎ ) !
ۆ -
. . *
ﻣ̵ﻥ̴ Ȑ / ۆ ﺎ
!
ﻣ̵ﺎސ ﻟ ٺ
ﺎ " 

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:02 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ۆۆ ˛ ۆ ڪۆ ˛ ۆ ﺂ !

ﺂ ( : 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

..
03-27-2012, 08:04 AM
`

​​ .. 
.. </3
! *beer*

:'(=))

03-27-2012, 08:04 AM
ٱۆۃ
ﺂٱ ﺂﻧٱ (;;))!
ﺗﺷ :$♥

:23::13::70:

..
03-27-2012, 08:06 AM
#
ﺂﻋﺷ : /
ٲﻧ̉ ﻟﺂ ﭠﻧ ۆ '$
ﺂﺂﮬ ڳ ﻋﻧ (=|
;;)<3,

..
03-27-2012, 08:08 AM
-
​​​​​ﺂﻟ
" "
ڕﺣﻣٓ ﻟ ..
-̶-̶-̶-̶-̶ -̶-̶-̶-̶-̶ ̵ ♡
ﺂﻟ
ʪ :

..
ﺂﻟ
Аʪ !!
ﺂﻟ , 1973 ,
ƪ ﺂﻟ ,
ª ̪ , ﺂﻟ ڪ Ȫ, :
" Ϫ ﺂﻟ
, ﺂﻟ , ݪ ʐ , ﺂﻟѪ ! .
:
" ﺂﻟ ,
Ӫ ,
:
ﺂﻟ ,
ѐ ﺂﻟ
ݪ Ъ
-̶-̶-̶-̶-̶ -̶-̶-̶-̶-̶ ̵ ♡
ڕﺣﻣ ﻟ ʪ ުʪ ...

03-27-2012, 08:10 AM
" "
!

03-27-2012, 08:12 AM
?? ͒
( ) .!

͒ ( ) .!


( )

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:15 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ۈ Ѫ : /
ۈ : = ♡ ]
( )
- 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:16 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


:
" ٺ
: $'
ٺ ♡̸' !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:17 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ʐ / ﺈ :'
ۃ . . ( ﺈ ) !
- ﺈԐ (!
.. ( ﺈŪﮧ̉ ) ˛
ﺈ ﺈ ˛ .. +
/ [ ﺈ ] ˛ -
ﺈﻥ̴ :
[ ﺈ ] 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ _̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:17 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


ٻ ٺ 
ﻋ ﺎ ۆﺎﻧ͠ﺎ ۆﺎ :
ﻋ ٺ ﻑ̲ ﺂﺧﺧﮧڕ
ﺎﺣﻡ̲ ۋﺷڜ ڭ
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:18 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﻣ̝ﭑ ۆ . .
ﻟﭑ ۆ . . 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:19 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
: ڳ
../ !¿̵
[ ۆ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:19 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴:
ﺎ ﺎ ♡
[ ♪

ۈ ﺎ $ ..
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:20 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ٓ ﺂۆ
ٓﺂٺ !
ﺑڕ ﯾۆٺ ﻟ
ۆ ﭑ ª !


ٺ ﺂ ﻋﮬ !
Ȫ ﺑﺂ (ٓ) ♥
ª 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:21 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴

..


/ ♡ !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:21 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
/ ﺎ *
`(
ﺎ '
ﺎ : ♡ *
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:22 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴

ۈ $
ۈ : ̄ﻟ ♡̷̷̷̷̷̷̷ '
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:22 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ʪ $..
=
'♥ : ) !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:23 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ۆ ﺂ
ﺂ ۈ ﺂ
: ٺ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:23 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ۈ ̴̄ﻟﺻ̶ﺻ̶ﮨ ..
.. ()'
>̵̵<̵̵
- =' ♡̷ !̴.̓̓
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:24 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


: ..
!
/ ..
: ' 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:24 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴Ӫ ' ٓ ﺂ !
= ﯾ ˛
ﺂ ')
ۈ  !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:25 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


. .
ٓ ﺂ Ȫٓﮧ̉ ﺂ
ٓ ﺂٓ #
ٓٓ ٓ ٓȪٓﮧ̉

ٓ ﺂڳ
ﺂ /
ﺂڳ ڳ &
ﻟ ܪٓﮧ̉ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:26 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ٺ ﺎ
ﺎ : (
!
ﺎ ♡̶*
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:26 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﻛ ﻧ :
Ūٓ / Ūٓ :
ﻧ ﻧ -
/ ﻧ :"(
ﻧ :
+ ﭠªٓ
ﻟ ﻟ ..
ʪٓ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲ ̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:27 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ﭑ ﺑ
ۆ ʐ
ﺑ ʐ
ۆ ..
ۆﭑ ﭑ ( !
'$
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 08:27 AM
ٓ ﻟ : ٓ ~ ..
/ ﺎٓ x

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:28 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴Ӫ ﻋﯾۆڻ Ιﻟﭴﯾ
ۆ ﯾﻗډ [ΙﻟﭴΙΙڕ↓]
ﻣΙﯾډڕۍ;Ιڻ
ﺻﮔΙ ΙﻟΙﯾΙ ډۆΙڕۃ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:28 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


-ﻣﺳﻟ ۆ ﻓﻋﻟﮐ#
ﺑῑﻟﻣﺣﺑﯾ/ ﮐﮐιﻓ </3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

:
03-27-2012, 08:29 AMﭑ =
ː !
"

^-

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:29 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
=\
!
='
- ߿
:

_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:30 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴ۈ ﻟ ..
ۈ ﻣ - /
ۈ *
+ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

:
03-27-2012, 08:30 AM
͐
!
* ʪ ̑ Ѫ

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:30 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
:
.. ﺎ ' (
.. ﺎ !
( ) ♡̷
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:31 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴- ..
: $:
.. ٺ )'
= ٺ
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:31 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴

ﯾ ۆ :'
( ﺈ ) ۆ ﻓ :

ﺗ ﺑ / ♡
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:32 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
: /
= kιɑ̠m ♥ !
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

:
03-27-2012, 08:32 AM
:
..
/


-̶ -̶-̶--̶-̶-̶ -̶ -̶ -̶ ˛ ♥

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:32 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴= ̄ﻟﻓ̴̨̉ڕ . .

!</3
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

:
03-27-2012, 08:33 AM
ﻟۆ ڳ ﺎﻟﺈ . . [ ﭔﺳﭠﻏﻓ ]
ﺎڳ ﯾڳ '
ﻟۆﺟ ﺂ ﻗﺑ ﺈ ڳ ..♥
[ ﭑ ]

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:33 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴
ﻟ ﺗﻓﮔ ﺂﻧ ﻓ ^
ﻏﯾﺑ ﺗﮬﻧﯾ 
ﮬ ﺂﻟﻓﺟ ﻗ *"
ﻟﻟﺣﯾ ﺻﺣ ( (=|
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:33 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴


..
- '
" ..
= )
/ 
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

:
03-27-2012, 08:34 AM

ʘ..
/


ﯙﺂ

Dniα αlwlн
03-27-2012, 08:34 AM
 ☇
 .͡. ⌣`
ˇ˛↓̴

- ٱ : ♪
/ .. ♡!
_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲__̶̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̲_̶̲̲_̶̲̲_̲ ̶̲_̲_̶̲̲_̶̲_̶̲̲

03-27-2012, 08:37 AM
-


^
:
03-27-2012, 08:37 AM

!!
̨ ٱҪ ٱ
ٱ ..


"...

03-27-2012, 08:38 AM
..

03-27-2012, 08:38 AM
ۈﺟϘ .
. ˇ - / ۈﺎﻗۃ ﺳۈﺂﻟﯾﻓ '
= ﺗﻏﻧﯾﻧ - ˇ . . ﻟﺣﻅۃ ﺣﺿј:$

03-27-2012, 08:45 AM
..
Ȫ ..
=))

03-27-2012, 08:47 AM
" "

03-27-2012, 08:51 AM
ﻋﯾﻧڳ ﺣﺷێ ﻣٱ ﻣﺛڵ ﺑٱﻗ ٱﻟﻋﯾۅ ﺗړﮜﯾﺑﺗ ﻣﺣډڻ ﯾﺣڵ ٱړﻗٱﻣٱ ! http://bit.ly/H9jXvB

03-27-2012, 08:54 AM


qala alrooh
03-27-2012, 08:56 AM
..!

ܐ
ѐ ..!

[ ]

03-27-2012, 08:56 AM
..!
.. ..!
: ( ) ..

qala alrooh
03-27-2012, 08:59 AM
, ,
|-

03-27-2012, 08:59 AM

@̠'

'♥ : ) !

qala alrooh
03-27-2012, 08:59 AM
. .
,
..................... ( ) !

qala alrooh
03-27-2012, 09:01 AM
...


qala alrooh
03-27-2012, 09:02 AM

( ) ♥ '
ٱ

03-27-2012, 09:05 AM
:|:'(</3!
http://bb.ta7a.com/upfiles/ta7a-yQy49874.jpg
=D:D=))\=D/=D:p\=D/:D<\3X_X

03-27-2012, 09:06 AM♡\

03-27-2012, 09:07 AM

..
ʪ
, ު

... /

ʪ [ ]
ٓ ު
=$

03-27-2012, 09:10 AM

||

03-27-2012, 09:10 AM
.!

//


.!

03-27-2012, 09:12 AM
:
" "
..
#

. . / :") ♥ !

03-27-2012, 09:13 AM
. . ≈
ﻭﺩﻱ ﺍﺑﻮﺳﮫ ﻟﻴﻦ
- ﭠﭡﻌﺐ ﺧﺪﻭﺩﮪ ♡$'=
, ♥

:68::63::46::70:

03-27-2012, 09:14 AM
ﻣﻥ̴ Ȑ ♥
ڕ :$=d\=d/

ۆﺂ̲ﺷ̭̲͠ﺷ̭̲͠ﺷ̭̲͠ﺷ̭̲͠ﺷ̭̲͠ﺷ̭̲͠ﻁ̲​.@.: \=d/

03-27-2012, 09:14 AM
ﭑﻣﺷ ﺑﺛﻗ
ۈ ﭑډړ ۅړﭑ ﭑ

[] 3-| ﯾ.@..:

03-27-2012, 09:15 AM
-
ﻋﻧ ﺗﻋﺟﺑ ﻋﻗﻗﻟﯾۃ ٲﺣﮬ ..
ﺳﺗﻋﺟﺑﻧ ﻣﻟﻣ ﻣﮬ ﺑﻟﻏ :
ﻣ ​ﻟﻗﻗﺑ ♡'.

03-27-2012, 09:15 AM
:
!
() ..
Ȫٓ ♥
/ =$ ♥
≈ ♥

03-27-2012, 09:17 AM
ﮧ .
[ ] ﮧ . . :'[

03-27-2012, 09:20 AM


ﺳ ﻟﮔ ﮔ . . =))
ﺳ ﺳ .
[=)):'(:OX_X:p\=D/=D♥] ..
^[:|X_X=D=D:O:'(:p♥=))]

03-27-2012, 09:25 AM


03-27-2012, 09:25 AM
̄ﻟ . .
ǐ ﯙܐ
ﯙ ѐ !
̄ﻟﺻ̲ ﯙ ♡̷
- -̶--̶--̶-- - - -̶--̶--̶-- -

03-27-2012, 09:27 AM
ﺂڕۄ ڕ !

"ﻗﻣﺔ ﺂ̲ﻟ̲ﻏ ﺂ̲ﻟ̲ﺳ̶ﻋۄڍې "

03-27-2012, 09:27 AM


03-27-2012, 09:28 AM
०॰♡
= . .
ٱ ( )
" ٱ : ͪ ٱ

'*

03-27-2012, 09:28 AM
��
!

03-27-2012, 09:29 AM
ܪٓ ٺ ﯙﯾﭑ ܪٓ ♥

03-27-2012, 09:29 AM
-
*ﺈ ﺄ ﺄﺄ ʐ
ﺄ ﭑ ﺄ ♥

ۆ ﺈ ﺄ ʐ ﺄﺄ
ﺄ ﺄ ﺄ ﺄ ﻟﺂ

- ڕ..(y)

03-27-2012, 09:30 AM
:
!
..

03-27-2012, 09:31 AM
:
Ǫ..
[ ��  ]

03-27-2012, 09:32 AM
!

03-27-2012, 09:33 AM
!!

03-27-2012, 09:33 AM


http://cutt.us/ufKq-Fal7-pin-28B76126


#

03-27-2012, 09:33 AM
: * . . ʘ
ۈ - ǘ ٺ ˛♡

03-27-2012, 09:34 AM
-
* ..
=))!

^ " " :)</3

^ :|

(y) =))

03-27-2012, 09:34 AM
ﺂԪ =D ​​​​​​​​​

ﺂ ﻟ :
:p!

#̵̶ ﭑ ۆ
=)):'(:OX_X:p=D<3

03-27-2012, 09:35 AM
​​​ﺂ ٺ ڐ
='| !
ﻓ ﺂ ﺑ . .
\=d/=d=))'!

03-27-2012, 09:36 AM
​​​​ *nerd*:

[ ª
ٲ ٲ ٳ ]<3<3
ٲ >:/<3:x

ﭑ=D

03-27-2012, 09:36 AM
​ٱ :
Ӑ

ܪ̃ x_x


☇ Ӑ :|=)):$
Ӑ :$=))=d:'(
Ӑ :'(:$
​ٓﺳ̶̲ﻧ =d:$...

03-27-2012, 09:37 AM

.. !
.. !
.. ♡
+ : )

03-27-2012, 09:37 AM
​​​​ *nerd*:

[ ª
ٲ ٲ ٳ ]<3<3
ٲ >:/<3:x

ﭑ=D

03-27-2012, 09:37 AM
Ρ̵̲͠ΊÇ  ♈̷̴ 

=̵̲̲ http://cutt.us/gZ9Q
=̵̲̲ http://cutt.us/z1q8
=̵̲̲ http://cutt.us/wkJ9
=̵̲̲ http://cutt.us/734T
=̵̲̲ http://cutt.us/al47
=̵̲̲ http://cutt.us/efNw
=̵̲̲ http://cutt.us/MXXO
=̵̲̲ http://cutt.us/3Sg2
=̵̲̲ http://cutt.us/ZP2i
=̵̲̲ http://cutt.us/yHFI
=̵̲̲ http://cutt.us/PPWG
=̵̲̲ http://cutt.us/hP4k
=̵̲̲ http://cutt.us/huMj
=̵̲̲ http://cutt.us/iUVW
=̵̲̲ http://cutt.us/vk5x
=̵̲̲ http://cutt.us/NUgu
=̵̲̲ http://cutt.us/jiGv
=̵̲̲ http://cutt.us/DE8d
=̵̲̲ http://cutt.us/HeRd
=̵̲̲ http://cutt.us/bPry ​​
=̵̲̲ http://cutt.us/r3pg
=̵̲̲ http://cutt.us/KLD1
=̵̲̲ http://cutt.us/fhg1
=̵̲̲ http://cutt.us/ta35
=̵̲̲ http://cutt.us/VcM9
=̵̲̲ http://cutt.us/hE6A
=̵̲̲ http://cutt.us/wvDF
=̵̲̲ http://cutt.us/xxJe
=̵̲̲ http://cutt.us/vbgK
=̵̲̲ http://cutt.us/HatU

03-27-2012, 09:37 AM
ٱ :
ٱ ٱ ..
ٱ ٱ ..
ٱٱ ٱ .
ٱٱ ٱ ٱ

03-27-2012, 09:38 AM
-

" "
=))

:o =d !

^ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮧ̲̲̲̉≈☇:'(= ))

03-27-2012, 09:39 AM
. .. =))

03-27-2012, 09:39 AM
​ . . / 

| ρɪ̇ς . . 

http://i.bbstars.com/1osd1y.jpg

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓﺎ̮ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ێ .@.̵̵<3

03-27-2012, 09:40 AM
̄ﻟ 3-|

^ ﺑﭑ ̄ﻟ<=-p\=d/
^ ﺑﭑ (=|\=d/
^ ﺑﭑ <=-p:d
^ ﺑﭑ
^ :d
^ ;) ♥♥
^ :) ({})

ۆ ﭑ ﭑ
̄ﻟ =d

</3

03-27-2012, 09:42 AM
ﭑ = ﺑιڳ ♡

03-27-2012, 09:42 AM
​​​-
" "
: ( ) .. ♡

" ̄ ̄ ̄ "

03-27-2012, 09:42 AM
.. .. .. .. .. .. ... ....... .. !

03-27-2012, 09:43 AM
B-)
http://s1350.vuclip.com/9f/c0/9fc04205a8eac6c9684dd36eaa377ca5/ba123207/9fc0_w_2.3gp?c=394168666&u=1680862929&s=BNkMC1

03-27-2012, 09:43 AM
ܐ " "
!!
ܐ ,,,!!

/

03-27-2012, 09:43 AM
: /
( ) / .
, ,

03-27-2012, 09:44 AM
ٱ
ٱ ​ٱ : ) !

03-27-2012, 09:44 AM
♥,

ﻣ̝̚ﻟﻋۆ ﺂﺑۆ ﺣﺑ ۆﻣ̝̚ﻟﻋۆ ﭴﮃ̵
ﻣ̝̚ ﭠﻋ ﻟﻗ̮̃ﻟ ۆﺂﻟﺂ ﭠﻋﯾ̵

┌┃ http://www.mobdi3ine.net/up/13317409931.mp3

03-27-2012, 09:44 AM
.. {♥}
.. .. .!

03-27-2012, 09:44 AM
-


" 47 " 
ﻣ̉ x_x


<3

" ﯾ̃ﯙﯙﯙﯙ " =))

03-27-2012, 09:45 AM
ﺣﻗﻳﻗۃ ﻓﺳ ﺂﺣ ﻓ ﺣﻟﻗۃ ﺂ ﺂﻳۈ ̄ﻟﺣﻟ ̄ﺧﻳѪ

[ http://m.anazahra.com/fashion/features/article-63521 ]

-̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴-​​♡`̨ ..

03-27-2012, 09:45 AM
.. () $' !
' ﻓﯾ
ﻣ +
. .
. .

Adsense Management by Losha

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0