: *~( / 31 }~*09-02-2011, 09:44 AM
​​ .. 3-|!

09-02-2011, 09:53 AM
..

..
..
09-02-2011, 10:04 AM
??~

? ???

????? ? ???? ..
?? ????? [ ????? ] ?
????? / ????????? ..x_x:$?

09-02-2011, 10:05 AM
↓☇
​​ ﭑﻟۆ :
ﻟﯾ ﺂ ٺﺣ͠
ﺷ͠ﯾ ( ﺟ͠ﻣ̉ﯾﻟﺂ ) ♥ . . ﻓﻗ͠ﻁ̲
ﺑ ﺂ ( ﻟﺂ ٺﺳ͠ٺﻗ͠ﺑ )
ﻣ̉ﺂ ﯾﺣ͠ﺑ ̄ﻟﻧ͠ﺂ . .
ﺣ͠ٺ ﻟۆ ﻟ ٺڳ #ٺﺣﺑ ~o) 

09-02-2011, 10:06 AM
ﭑ ۆۈۆ
ﭑ ﭑ ﻄ ﺂﻟ
ј ﻫ #
ﻟ ﭑ ﭑ
ﻓ ﭑϘ ﺑ ﺠﭑ. , :$x_x

09-02-2011, 10:06 AM
ۆ ڱۆ $'
+ [ ﻟ̲ / ﺗﮚ 
ﺑ / ﻧﺗﮚ
ٱ ﺂﻫ
$$.. ﺑ / ﺂﻟ] +
ﻓ ﯙﻓﺿﯾﻟﻫ 
ۆﻣ ۆﻣ ﻟﻣﺛ $'
ﺧﻟﮚ ﺂ ﺟﯾ ) ​​​​​​​​​​​​​

ﻏﺑ ﻗﺑﯾﻟﻫ

09-02-2011, 10:08 AM
​​​​​​​​​​​​​


.Ƭɪm̷̜̌Ɛ.@.b)09-02-2011, 10:18 AM
​​ . . [ ] <3
. . .
- (
`
- ( :$ 
. .

- ﻵ
ڪ
┃ x_x
- ( . . 


<3\=d/
- . .
| . .
. . :$
Ϫ `
- - ( Ъ . .
<3:$x_x

09-02-2011, 10:18 AM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ [] =-c
[](n)

{ } </3

(n)

09-02-2011, 10:19 AM

◦  ◦

-
- ( )
- ﺑ ٪ : / !
- :)

09-02-2011, 10:20 AM
?? . ???


?? ?? ? ? ? ? /
. . / ?? ? !'
? ?? Ѫ? : )
? / ?

09-02-2011, 10:20 AM
!♡
~o)ˇ
ۆ
()

ۆ ٓ : ( 

09-02-2011, 10:20 AM
ٱ Ϫ
- ٱ ٱٱﮪ
ʐ ٱٱ ٱ . . 
ʐ
ٱٱ ٱٱٱ .


⌣̶​̶⌣

09-02-2011, 10:21 AM
​​​ ..
:


. . :
... [ ] ♥"​
..(y)

09-02-2011, 10:21 AM
ﻣٱ ٱﺻ ٱ {ﺗﺗ] ﻋ ٱﻧﺳٱ
ٱﻧ ٱ ﺗٱ ﺗﺣ </3 !!
ﻟ ﻣﺗٱϓ ٱ : ﻣٱ ﺗﻓ ۆ
. . . ٱ (n)

09-02-2011, 10:23 AM
​ ٱ / ​ٱ
.. ​ٱ
Ð ​ٱ ۆ !

​ٱڳٱ ..
ۆ : ​ٱ !
ۆ ​ٱٱ ..
ۆ ​ٱ ڳ . .


ڳ 
/ !
ڳ ٪ ۆ
'ٱۆ ۆ ۆ̪ !
ٱڳ
(

​ٱ !
ﻣ ​' ٱ '
" " 

ѐ ..
ۆٱ ' ' ≠( </3

10
09-02-2011, 10:24 AM</3

09-02-2011, 10:24 AM
ﺂﻗ̣ﯙ / ﻟۆ ﻟﯾﻟ ..ﻋﻟ
ﺻﮬﺂ̲ : ﻧ̲ З̴ ♥
ﺗﺳۆ ﺑﻋ̝ﻳۆﻧ / ﺂﻟ ..
ﻟﯾﻟ ۆ ﻟﯾﻟ .. <3

09-02-2011, 10:25 AM
​​​​​ ​ﺂ ​ . .
. . !
.. ​ ( ) . .
/
. . !
. . .
,
. . !
​ /
[ ]
​ . . . . . . . . . . . . :
!
( ) . . !
( ) . . !
. . ﻟ ​" " /
.. ♥ '
( ﺑ ) . . !
. . !
. . . !
( ) . . !
ﯾ . . /
..
​ . . !
*() . . !
ﯾ ​ . . . . ( )
| ( ​ ) | :
. . . . . . ​ . . ♥ !
( ) . . !
. . . '

​ . . !
( ) . . !
​ [ ] . . . !
/
- ,
-
- ,
​ ﯾ ​
( ) !
[ ] ... . . . . !

.. ( ) !
/ ​ ​. . !

​ '
:
[ ​ ​ ​ ] !
ﯾ . . .
!
​ ,
ﺑ . . . /
,
!

09-02-2011, 10:26 AM
ﺑډۆڼ ﭑﮬﺗ
ﯚ ﻣ̝̚ `
. . 3-|

09-02-2011, 10:27 AM
ڳ x_x
ﺂ ۆ ﺂﻟ

ﭠﻓ̨ ۉﺳ̭͠ ﻟ̲ ﻟ̲ﺣ̝̚ﺂﻓ̨
ﻗﻟ̲ﺑ ۉ!! :$

09-02-2011, 10:34 AM
? ? ( ?? ? ? ?)
??????? ???? ? ? ? ? ? ?

09-02-2011, 10:35 AM
​​​​​​ﺷﻓ̨ﭠ ​ﭠﺷ ﺂﻟ̨ ( ωяÐ ) . .
.. ۆפפٺ " п̵ип̵ " ﻓ̨ <3
ﻣ̉ﺪ ( τƨн̵̵м͠ ) ' ﻟ̲ۆ ..
.. ۆﻶ : [ чƨн̵̵мĸ ].
​ ​з`

09-02-2011, 10:36 AM
​​​ [ ] <3

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145500441.jpg

..
..
<3 <3

[ ] .. [ ]
( - - )

..

..

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145500443.jpg

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145500442.jpg

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145502273.jpg

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145502272.jpg

http://download.mrkzy.com/e/2811_md_13145502271.jpg

=)]
<3**

<3

For take away orders and Reservation plz call : 092343052

Keep BC PLZ <3<3 (y)

09-02-2011, 10:43 AM
​​​​​​​​​​​​​​​​​- ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ - ! </3
..
. . 8-|
! .
- - .:(

09-02-2011, 10:48 AM
​​​​┃В̝Ç
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ﺻﺣﯾ ﭑﻧﯾ ﭑﻏﯾ ﭑﺳ ﭑﻟﮐﺳ .
ﺑ ﯾﮐﻓﯾ ﭑﻧﯾ ﻟٱ ﭑﺳﻟ ﭑﺟﯾﺑﮩ ﺑﻟﺻﻣﯾ
< 3-| >
\\
<\

09-02-2011, 10:49 AM
??? ??
?????? ??????? :$ x_x:$<3 3-|
.:$

09-02-2011, 10:58 AM

͡я̲тв α̲мồ̲ồяк ❀
09-02-2011, 11:29 AM
॥ 『♧』.!
!
[ ] ..
!


,

͡я̲тв α̲мồ̲ồяк ❀
09-02-2011, 11:31 AM
॥ 『♧』./ ..

..
, !


,

09-02-2011, 11:33 AM
??? ??? ??? ?? ????
? ??? ???? ??? ????? ?????

09-02-2011, 11:41 AM
​ ﻓﻳﻧ
,

.. !

! ..

09-02-2011, 11:55 AM
# !
. ﺂﻟ ♥
. . . /
[ ]

09-02-2011, 12:07 PM
٭​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​ [] ﺂ 
ڳ ​ۆ ڳ :)</3

09-02-2011, 12:08 PM
​◦:
, 

09-02-2011, 12:08 PM


​ ﻣ
!
( )
</3

09-02-2011, 12:11 PM
ﻳﻣ̉ ﻟﻳ̉
ﺑﻳ̉ : ﺂ , ۆ ﺂﻟﻣ̉ﻳ̉ !
ﺑﺣ̭͠ ﺂﺣ̭͠ . . ﻳ̉ ,
ۆ ﺂﻟﻣ̉ ﻟ ﺂ *...*

ۆ ﺂﺣ̭͠ ﻳ̉ ﻣ̉ﺂ ﻳ̉ !
ﻣ̉ﻟﻳۆۆ ﻣ̉ ﻟ ﻟ :

ﻟ ( ﺂﺣ̭͠ﺑ )
. . . / :|</3

09-02-2011, 12:23 PM
2803f011

09-02-2011, 12:23 PM

</3
ٱ ..
.. ٱ , ٱ ٱ .
ٱٱ ; ; ٱ
ٱ ..

09-02-2011, 12:36 PM
​​​​​​​​​​​​ :
....


:


:
10

:


..... (n)

... ... ...


...

09-02-2011, 12:38 PM
​​​
ڪ
ۉ ڪ

ۉ :
ۉ ۉ ۉ
ۉ
ۉ
ۉ,,
ۉ
ۉ
ۉ
ۉ

ۉ

ۉ ۉ
ۉ ۉ
[
ۉ 
ۉ
ۉ ۉ
ۉ 
ۉ
ۉ (=|
ۉ ۉ ۉ ۉ </3
ۉ 

ۉ ۉ ۉ ۉ
ۉ ۉ ۉۉ
ۉ
ۉ
ۉ


ﭑﭑﭑﭑﭑ  

09-02-2011, 12:38 PM
 . .'
ﺂ '$ ~o)
ﺂ ﺂ : ﺂ ﻟ <3<3!
​​​​  ~̨̛​ . .


Ast7i :$

09-02-2011, 12:40 PM
​​​​ ​​​
:(

O:)


:'(

ǡ ȡ :(


ɡ :'(:'(http://bit.ly/roWv0909-02-2011, 12:40 PM
​​​ ۆۆ 
ۆ
ۆ :(
​​​ . :( </3
. ___\||/_____
. _|^|_

ﻣ̉ﻥ̴​​​​​​ <3
ۆ ۆ [ x_x
({})

09-02-2011, 12:41 PM
ﻟ ﺣﺣ ﻟ ~
ﻟﮜ ﻧ ﻋﻟ ﻗۆ
ﻧﻳ . .</3

09-02-2011, 12:42 PM

​​ﮘ
; - - - - [ ] ! `


` !</3

09-02-2011, 12:43 PM
​​ﺂ̲ ﺻﺂ̲ ۆﺂ̲ﻟﺂ̲ﯾﺂ̲
ﻋﻟ̲ ۆ ﺂ̲ﻟ ۆﺂ̲ﻟ ﺷﺂ̲<3

09-02-2011, 02:30 PM
/ ..!!
http://up.top4top.net/uploads/2011/09/02/top4top_4436c8b06c1.jpg
ﮫ͡ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﮪ̲ﺈ̃ﮬ̲̌ﺂ̴ﮫ͡ﺂ̲ٓﺈ̃ﺂ̲ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﺂ̷̲ﯾ̃

..
http://im1.njm5.com/13149845661.gif

09-02-2011, 02:32 PM
8 . 18 . 48 . 68 !
٠٠٠٠

09-02-2011, 02:34 PM
"

09-02-2011, 02:39 PM
`
​ ̄ﻟ ​
ﻓ ( ﻣﻋ̲ۂ :
ٱﻧٺ $ :$♡

09-02-2011, 02:40 PM
ۄڍۑ ﺂﺳﻤ ﺂڻﺂﺂ ﺂﺣڰ
ﺻڍ ﭜﻘۄﻟﮩﺂ ﻟڰ../

09-02-2011, 02:41 PM
â€ڈ​â€ڈ​â€ڈ​†ڈ​ط*ط³ط¨ظٹظڈ ï؛‚ظ„ظ„غپ .. î*‡
. . . / ط¹ ï؛‚ظ„ط«ظ‚ع¾ظ“ : âک‚
ط¬ط±ط*ع¾ظ“ط¢ .. ط¯ط¥ظٹظ… ≈ )
- ' ط¢ظ„ظٹظٹظٹظٹظٹظٹظٹظ…ظڈ â™،</3

09-02-2011, 02:41 PM

.:37::70:

09-02-2011, 02:41 PM
ﮬ̲ ...

( ͐ ) ۆ ﺂ ﺂ͐ '
- ﺂ ﺂ | .. </3
( ) ۆ ﺑﺂ '
- ۆ ﺂ ۆ ۆ .. | ﺂ ﻟ̷

09-02-2011, 02:42 PM
*سبيُ ﺂللہ .. 
. . . / ع ﺂلثقھٓ : ☂
جر*ھٓآ .. دإيم ≈ )
- ' آليييييييمُ ♡</3

09-02-2011, 02:43 PM
​​​​​ﻣﺳ̶ﺳ̶ﺂ̲ ﺂﻟ̲ﺿﺣﮜ 
ﺂﻟﻟ̲ ﺗ̲ﺳ̶ﻋډ ﺂﻟ̲ډﻧ ﺗ̲ﺳ̶ﻋډﻧ <=-P

ﻣﺳ̶ﺳ̶ﺂ̲ ﺂﻟ̲ [<3] 
ﺂ̲ ﻣﺳ̶ﺳ̶ﺂ̲ ﺑﻋﺂ̲ﻟ̲ ﮜﻟ̲ <3:$
.
ﻣﺳ̶ﺳ̶ﺂ̲ ﺂ̲ﻧ̲
ﻗ̷ﻟ̲ ﻋﺷ̲ﻗ̷
ۈ ﺂﺳ̶ﺑ̉ﺂ̲ . .


ﻣﺳ̶ﺳ̶ﺂ̲ ﺂﻟ̲ﻣ̉ ﺂﻟﻟ̲
ﻣ̉ۆۈ ﺑ̉ﻗ̷ۆۈ ~o);;)

09-02-2011, 02:44 PM
​​​​​​ﻋﻧډﻣ̉ﭑ ﺂﺣ̉ﭠﺿ ♥
ٱ ﭠﻁړ ﻋﻟ ﺂﺳۃ
/ ﭑﻧ̉ﭑ ﺂﻋﯾ ﻓێ
ﻏﯾﺑۆﺑۃ ﺣ̉ٱﻧ <3

09-02-2011, 02:44 PM
​​​​​​​​​​​ﻃ̲ﻟ̲ﮨ̲ﺗ̲ڳ ﯾ̲ﺂ̲ ﻣ̲ﭑﺟ̅ ​
ﺈﻟﭔ̉ۅ ﭑﮨ̲ﭔڳ ﮬ̌ﭑﻟ̲ﺷ̲ﮔ̲

[=D\=D/<3<3:p<=-P]
ٱ ﭠﺧﻟﻧې̵̵̵ ﺳ̶̉ﭠﻋ ﺑ̉ﺻډ 

[ *beer* ] =D:p

09-02-2011, 02:46 PM
ﭑﻧ ˛ ..
ﯙ̷ ﭑﻧš [ ﻟ̶̭͠ڳ ] ˛
ﯙ̷ﮬ̫ / ﯾﯙ̷ﻥ̴ ..x_x:$

09-02-2011, 02:46 PM
\

ﺂ !
ﺂ ... #)-
- ﺂ : ) . .

09-02-2011, 02:47 PM
ﻣ̉ Ϫٓ ﺄﻟ  '
ﺈ ٺﻥ .. !
ﺈﻵ ; ̄ﻟﺟ "
ﺈ ﻧ ﯾ
- ( ﻟ ﻣ̉

​​​

09-02-2011, 02:47 PM
٠٠٠٠..

09-02-2011, 02:48 PM

​​​​ ﺂ
ː .

ۈ ː (n)

09-02-2011, 02:49 PM
┆ ۆ ┃|
ۆ ª  !
ﻣ̝̚ ۆ
ۆ  13:19
ۆ 

09-02-2011, 02:50 PM
" | . . !
}- . . !

09-02-2011, 02:50 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​ <=-P

<3<3 .. :s
\=D/ .. >:O
=D .. :O
<=-P .. 
 .. B)
:x .. :x
(y) .. (n)
:$ .. :s
<3 .. </3
(y) .. (n)
*nerd* .. 3-|
=-? .. :'(
<3<3 :'(
 >:/
(=| ,
=))
... =D/
:| :'(


​=)){..(=D)ٱٱٱ..}=)) =))( =)) )ٱﮱ=))

09-02-2011, 02:52 PM
????

http://184.105.232.65/99/d3/99d31725fcea44fdab5e80eae0c9460c/ba64807/pattinisotto_99d3_w_2.3gp?c=33365380&u=619343234&s=BL

09-02-2011, 02:53 PM


http://www.qassimy.com/up/users/umar/abomteb.mp3

09-02-2011, 02:55 PM


٠٠٠٠

09-02-2011, 02:56 PM
٠٠٠٠
ѿ !!

09-02-2011, 02:59 PM
( )() :70::70::59::70:

Αήғαş άŁωάαяđ
09-02-2011, 03:06 PM
​​​​​​​​​​​​​ﺄ ﺂ  </3

ڳ ٺ ڳ ڳ:|
=)) (:p)

09-02-2011, 03:10 PM
٠٠٠٠

: ǿ

ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲ﮧ̲ﮬ̲̐ﮪ̯ﮪ̯ﺈ̃ﺂ̲ﺂ̲ﭑﯾ̃

Αήғαş άŁωάαяđ
09-02-2011, 03:18 PM
ﺻﺣﯾ ﭑﻧﯾ ﭑﭠﺂ
ﭑﺳ ﭑﻟﮐﺳ .
ﺑ ﯾﮐﻓ ﭑﻧ ﻟٱ ﭑﺳﻟ
ﺟﺑﭠ ﺑﻟﺻﻣﯾ ..

Αήғαş άŁωάαяđ
09-02-2011, 03:19 PM
​​​​​​​​​​​​ﻟ ˛ " ٓ "
ﺣ͠ ۆ ٱ ˛ ˛
ﻣ̉ ː [] ﻣ̉ ☇
ﻟ Ӑ ˛
" " ..!
​​​​​​​​​​​​ﻟ ˛ " ٓ "
ﺣ͠ ۆ ٱ ˛ ˛
ﻣ̉ ː [] ﻣ̉ ☇
ﻟ Ӑ ˛
" " ..!

Αήғαş άŁωάαяđ
09-02-2011, 03:20 PM
​ `  ​​​
Ǫ ​​
. .

​ `  ​​​
Ǫ ​​
. .

Αήғαş άŁωάαяđ
09-02-2011, 03:23 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ﻣ̉ۈ ﺷ̶ ﻟ̨ٓۂ 
ﻣ̉ﺛﻳ̉ ۈ ﺑ̃ډﻳ̉ 3-|
ۈ ﻟﭑ ﺷ̶ﺧ̲ ﻳ̉ﻓ̨ٓ
ﺂ ﺣ͠ﺳ̶̲ﭑ ﻏﻳ̉ړٓ ٭(y)

09-02-2011, 03:26 PM
̄ﻟۆ :
ﻟﯾ ﺂ ٺﺣ
ﺷ͠ﯾ ( ﺟ͠ﻣ̉ﯾﻟﺂ ) .ﻓﻗﻁ
ﺑ ﺂ ﻟﺂ ٺﺳٺﻗ͠ﺑ 
ﻣ̉ﺂ ﯾﺣ͠ﺑ ̄ﻟﻧ͠ﺂ
ﺣ͠ٺ ﻟۆ ﻟ ٺڳ ٺﺣ͠ﺑٓ ]

}~
09-02-2011, 03:31 PM
..
!
!
..
..
..
!
..
..
!

}~
09-02-2011, 03:32 PM
. .
/
!

}~
09-02-2011, 03:33 PM
​̄ﻟﺷ̲ﺧ ̄ﻟﺣﻳ ̄ﻟ ﻳﭠ̯ﺻ ​ﻋﻗ
​​​​​​​​​​ ː [ ̄ﻟﺧﻳ ] ˛ 
​​​​​​​​​​ ﻓ̲ ﻳﺧ ﻣ̲ﻗﺳ ﻣ̲ ﺟﻳ
​​​​​​​​​​ ﻓ̲ ﻣ̲ ﻳﻧ̉ ..
​​​​​​​​​​ ﻣ̲ ̄ﻟﺑﻗ ﻳﺳﭠ̯ﺧﻣ̲
​​​​​​​​​​ ﻣ̲ﻗﺳ ̄ﻟﻗﻳﻣ̲ ˛ (n)
​​​​​​​​​​ﻧ̉ ﻳﻋﻟﻣ̲ ﻧ̉ﻧ̉ ﻧ̉ﭠ̯ﻏﻳ 

}~
09-02-2011, 03:34 PM
| ! , ,, !

!

| . . . . .

!!

!

}~
09-02-2011, 03:34 PM

............ " "


[ ] . . .
=/

}~
09-02-2011, 03:36 PM
♥ ۅ ﻗ ;$

}~
09-02-2011, 03:38 PM

. . . . . .

!
. . .

|

09-02-2011, 03:38 PM
}~
09-02-2011, 03:39 PM

!!!!


!!!!

09-02-2011, 03:49 PM
? ?
???????


? ?? ?? #
??? ??? ?? ??
??????? ??? ????? ? ??????
? ?? ? ???? ??? ??? (y) !

09-02-2011, 04:20 PM
ۆ ..
ۆ ..
ۆ .. 

` </3

ڳ ٱ ┃ ..
ۈӐ </3(n):s

​

09-02-2011, 04:42 PM


​​​
 ​ﻗ: ﻣ̝ﺂ "ﺂﺣﺑڳ " !
ۆ ﭠﻧﭠﻬ ﮔ [ ﺂﻟ̲ﺂﻣۆړ ] </3

}~
09-02-2011, 05:07 PM
??????????????????

????????? ???? ?? ???? ??? ??? ???
??? ?????
??? ??? ?? ????? ????? ???

a????ns????h????h??a????d????
??? ?? ?

09-02-2011, 05:09 PM
3\>!

{..
09-02-2011, 05:12 PM
,....( ) ..!
,
....!
( )
..!

( )
..


!
( ) ..!
..
..


( )


..
|| || ..


..!
( )
..

..
,
( )
! ..||

{..
09-02-2011, 05:14 PM
!
( ) !
!!


!!

!!

!


!!
!
:
!!

{..
09-02-2011, 05:17 PM


{..
09-02-2011, 05:19 PM


{..
09-02-2011, 05:22 PM/

I jood
09-02-2011, 05:24 PM
???#??????
?
( ?
- ~o) "
+ - ʐ


PIN:226A5B58

?

09-02-2011, 05:27 PM
┈┅̣̣̣̇̇̇ ♡ ⌣̵̭̌✽̵̤̥̭̈̊̌⌣ ☺ ̣̣̣̇̇̇┅┈

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​┋​ßÇ∙̣̣̇̇ ​​​​​​​​​​​​̶̥ -̶̯͡┈̥⌣̊

~​​​​​​

:-
/ !


.. ( ) !

09-02-2011, 05:29 PM
​​​ ()(). =D=))

(y) (=| <3

=))
=D:'(=)) ​​​​#̲͠

I jood
09-02-2011, 05:30 PM
​​​ﺑڴ 
ﻣ̝̚ ٺ ()
ﺑ/
+ﺂ̲


pin:226a5b58
'$ <3

09-02-2011, 05:30 PM
​​​​​​..</3

09-02-2011, 05:31 PM
​ ﺈ ٺ ۈ - ( ۈ ) 


- ﺈ ﺈ ٺ ˛
- ۈ ۈٺ \=d/=)) !

09-02-2011, 05:32 PM
* | |*
**

* ***** , , </

09-02-2011, 05:32 PM
​ﺳﺑﺣﺂﻥ̴ ﻣﻥ̴ вв
ﻓ ﻋﯾﻧ̉ 
ﺑﺳﺑ ﺂﭠﺻﺂ x_x<3

ﻟ ݪٓ 
[ :$=dx_x=)) ]

09-02-2011, 05:32 PM
-" "-
. . . . . . / ..
..
. . . . . . " "
:

09-02-2011, 05:35 PM
..!..!
"
:$ I like it <3

09-02-2011, 05:36 PM
ﮩ\/ﮩ<3
​↓
​​​​​​​​​​ ﺂ
​​​​​​​ﻏʪ ﻟۆ ު </3 
 [::] 


ﺗﻋ ݐܪ =d
\=d/:d<=-p=d=))

09-02-2011, 05:39 PM
" " !
( ) . . ﺂ

09-02-2011, 05:39 PM
?


​​​​​​​​​​ ѐ ۈ
Ԑ . .
А
[ <3 ]
/
А . .

. .

А Ɛ
Ő А Ȫ
. .
А ۈ
. . !
[ Ð ] <3

09-02-2011, 05:39 PM
ﮩ\/ﮩ<3
​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺂ̲ﺳ̶̲ﻟ̲

=))
:|:x=))X_X<3
ﻣ̝̚ﻥ̴​​​​​​ ﺟ͠ =))

09-02-2011, 05:40 PM
​​ ﯾٱ ﭑ ﭑٱ ۆ :
- ٱ ٱ ٱ ڼ -
ᐐ ﻣﻣﻣړ ﻓ ﯾۆ
ۆ : ( </3
 
(n)(y)

09-02-2011, 05:40 PM
????????????????????????? ????????????????? 999 ? .. :|
? ? ..
. :/
????????? : ǐ ..!
:d :/?
:
: !!!ping
(
/:)
? ?{?????(???????)??????}?? <=-p?
?????????. \\) \\)
\ \ \ \
\ \\ \
\\' ' \
\'\ \ \ \ \/
('( ( ( (. \'. ')
/ . \
/ _.

?=d?
?:d.
?=))? =d?
??=))??_, \:d/ ??=d??/ =))?
/<3 <3 /<3__, =))?
_||_ _/ \_ _| =))?

09-02-2011, 05:40 PM
. .

. . !

09-02-2011, 05:41 PM
, ,
... ...
[ ] , , , ,

09-02-2011, 05:42 PM
​​.

09-02-2011, 05:43 PM
* . . . ♥
. . .


09-02-2011, 05:44 PM
?????????? &

_____ _____ / / 1432
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _ =))

??????. =)) ?....
. <//>
. _\\_

09-02-2011, 05:46 PM
!
" " | !

09-02-2011, 05:46 PM
​​​​​ ڳ
ڳ ...

ڳ ڳ ڳ ... ڳ
ڳ ڳ ...

ڳ .. ڳ
ڳ .. .. . <3

09-02-2011, 05:49 PM
​​​​​​​​​​​​ ​!!!ping ​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​


: ٨٨


_____________________ ______
\ / | |___/ /
| . _____ || ___ |
/____\ /__________\ |_\ /_\
( 0 )( 0 ) ( 0 )

ﭜ♡̨̐ ↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​↓​​​​​​​↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​ ↓​​​​​​​
_

}~
09-02-2011, 05:50 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​ﻓ̲ﯾ ﺳ̶̉ﺂϪ <3:D
ﻣ ۆﻧڳϪ :|(n)
ﻣ ۆﻧﺂﺳ̶̉ \=D/
ۆﺷ̶̶̲ﻋ̝̚ ﻓ̲ﻟ̲
ﺈﺣ̲ﺂ ﻣ̲ﺩ̲ ۆ ﺳ̶̉ ﭑ </3

​ٱﮱ =))
'

}~
09-02-2011, 05:51 PM
????????????????????? ????Ϫ <3:D
? ???Ϫ :|(n)
? ?????? \=D/
???????? ????
???? ???? ? ??? ? </3

??? =))
'

09-02-2011, 05:52 PM
​​​ ﭑٺ
ﭑٺۆﻗ̮ [ ﭑ ]
ۆ ﭑ ﭑ  
Ȫٓ ﭑ : / ..
( )
ۆ ﻣ̝ﭠ̯ﭑȐ !

09-02-2011, 05:53 PM
​​​​
:
ڳ =)) =)) ڳ ڳ
:) :) ڳ
:( :( ڳ
:</3ڳ(n) ​​​​

}~
09-02-2011, 05:54 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺂٱ ..
ǡ 
ﺂ . . . :$ 
: ܪ
ۆ ˪ . . X_x;;):$

​ﺂﺂﺂ :$

09-02-2011, 05:54 PM
​​. :

​​​​​​

ٱ​09-02-2011, 05:56 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​ " "
" "
" "
" "
" "
" .

09-02-2011, 05:57 PM

?
?
?
?
...............1-

2-...
.
3-

..

09-02-2011, 05:57 PM
!
..

09-02-2011, 05:58 PM
- ( | :

[ ǒ ]

09-02-2011, 05:59 PM
ٱ " :
ۆ ♥({}) :
| ~
ۆ | | ~♥
ٱ ٱx_x ﺂﺡ♥..:$

09-02-2011, 05:59 PM
.. :
.. = )

, .. . .
.. : !
.. , .

09-02-2011, 05:59 PM
???????? . . ?
( ,) ?
? ??>:/
?
(y)

}~
09-02-2011, 06:01 PM
​

 ​​​☇


ﺈﭑۅﺂ ﭑۅ
ٱ ﭑﺗٓ
ﺈ ﻟ ﻋﻟ ﭑʐ
ﻓٓ ;
ﻋﻟ ﭑ̐ ﭑ - *


</3(n)

09-02-2011, 06:01 PM..

09-02-2011, 06:01 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​!!!​​​​​ ​​ping

:&

//e::::
/:::
:e::::
/::::e
/:::e::

/

09-02-2011, 06:07 PM
...... ..!

.......... ..

~
09-02-2011, 06:07 PM
??????????????
? ..3-|..!!
>:/
?
[ ?]
?
.. Ѫ<3
?:$ ?
?:$ ? ?

09-02-2011, 06:08 PM
↓☇ ​​​​​​​​​​​ ﺂ ﺂː
ۆﺂ - ۆﺂ - ۆﺂ ≈
ٓ​ =") 
ﺂ Аﻫ ﺂ </3 ≈

</3

09-02-2011, 06:09 PM
​​​​Ð Ѫٓ :
[ ٓ ] ..
ۈ ٓ 

09-02-2011, 06:10 PM
Β Ɛ !!


͒


̒ ʐ ڒ!!

Ȑ ڒ:


̒

09-02-2011, 06:11 PM


!!
..

09-02-2011, 06:12 PM
​​​​​​ﭠډۆ <3 ​​​​​ ۆ ﭑﺟ̅ﻣ̝̚ ﺂ ﭠﺣ̉ ﺑﭑﻟﮘۈڼ
ﭠﮘۈڼ [ ﻣ̲ﭠﮘ ] ​​​​​​​​​​​​​​ ﻟﻟ̨ ﭠﺣﺑ
┃ﯾﺣﺑﺑﺑﺑﺑﺑﺑ <3:$x_x

09-02-2011, 06:12 PM
...
..
, ..

09-02-2011, 06:13 PM

!

09-02-2011, 06:14 PM
..
!
..
.. ..
!

09-02-2011, 06:15 PM
//:
""

!
.. ~

09-02-2011, 06:16 PM


˛ !

( ) . . ! =(

09-02-2011, 06:18 PM


..
/

..
!

09-02-2011, 06:18 PM
.. !!
[ ] . .
.. [ ] !!
..
,

09-02-2011, 06:19 PM
ۆ ڷڳﮱ ڷۉ ۉ ﮱ ۆ ڷڳﮱ ڳ ڷ

09-02-2011, 06:20 PM
*​​​​​​​​​​​​​​​​∙̣̇̇ ​​​​​​​​​​┃​ ט ┃∙̣̣̇̇
ٺ ڳ..
ﯙڳ ט ٺ ..
ﯙ ט ̷ٱۓ ۓ ..
ﯙ ט ..
\\\" ۈ ٱ ..


∙̣̣̇̇┃┃

09-02-2011, 06:21 PM
:
,
. . . .

|

09-02-2011, 06:23 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​ ..
!!
"
[] . ..

09-02-2011, 06:24 PM
..
{

09-02-2011, 06:25 PM
​​​​​​​​​​​​​


1- ​​​​​​​​​​" "
<3

2- " "
! <3

3- " "
<3

4- " "

! <3

5- " "
! <3

6- " "

! <3

7- " " <3

09-02-2011, 06:26 PM
..!!
..!!
..!
,,!
.. !!
[ ]

09-02-2011, 06:27 PM
.!!!
[ ]

​ ̷ >:/
̷
[ ]
​​​​​​​ ٱ ٱ " ٱ "
' ٱ ' . . ٱ


​​​​
..
..

09-02-2011, 06:28 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
ۆ ﻋۆ

09-02-2011, 06:37 PM
?????????????? !!
.. ! 3-| ?
;
, ;)

09-02-2011, 06:38 PM

09-02-2011, 06:49 PM
​​​​​​ x_x:$

​ע ڳ ע ڳ 3-|=))

09-02-2011, 07:03 PM
​​​​  ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
ﯾ ​( ʪ ) ﻓ ﻗﻟﺑ
Ǫ
ﻣﯾﯾ :)

09-02-2011, 07:04 PM

http://dc11.arabsh.com/i/03352/8hyqpbwjxxg3.jpg

09-02-2011, 07:16 PM
?? ? Ȑ <3
ϐ .. ?Ȑ ..
? ʐ ({})
.ѐ ? ..
? !! ..
ѐ ? ڐ ..
?
?

09-02-2011, 07:18 PM
??????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????
? ?Ǫ ? ..!!
{ ?? }
? ? ?

09-02-2011, 07:21 PM
(y)?????? ???? ?? ????? . !
?? ?? ??? ???
??? ???? ???? . .

? ? . !
??Ϫ ???? . .
? ? ????? ?? ? ????? , (y)

09-02-2011, 07:23 PM
*​​​​​​​​​​​​̭͠ڼ ..

┆̉ڼ ٓۆ ͠ړ [ ̭͠ۆ ]<3..
┆̮ ̉̉ ..
┆̲ . . ̲̉ۆ ..
┆ ۈ ̲ [Ѫ ]

09-02-2011, 07:23 PM
ﻟ ﺂѪٓ ﺑﻟ ..
ﻟﮘﻧ ﺂﺷ ﺑ ﺂﻟ ﻓ ﺂﻟ
ﺂﻟ ﺂ˪ٓ (</3

09-02-2011, 07:25 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​!!!ping
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​
..

1 { . . . . . . . . . .
2 { . . . . . . . . . .

09-02-2011, 07:36 PM
??-
?
? ?
? [ ]

? Ȑ !
͐ ? ͐ [ ]
! </3
? ? . . ,
? ?
, !
?
? [ ]
[ ]
!
? ?
!
# </3
? ? !

? /
Ȫ [ ]

#

[ ]
,
? ?
? [ ]

[ ]
? # </3
? ? !
?
? #
/
!
[ ]
[ ] ? ( ? !

09-02-2011, 07:43 PM
​ 8-|
ۆٱ ٱۆ=-?*...*
ٱ ﮔ ٱٱ:|
ٱ ٱٱ(y)
ٱ ٱ :/
ۆٱ ٱٱ ۆ~o)*beer*
ۆ ٱ ٱٱ:(
ٱ ٱ ٱٱ:s
ٱ ٱ
ٱ ٱۆ3-|
ٱ 8-|
ٱ ٱٱ/:)
ٱٱ ٱٱ:|
ٱٱ ٱۆ:s
ٱٱٱ ٱX_X
ۆ ٱ ٱ ٱٱ8-|
ۆ ٱٱ ٱ/:)
ٱ ٱ ۆ:s
ٱ ٱٱ :'(
ٱٱ ٱ ٱٱ
ٱٱ ۆ8-|
ۆ ٱٱ ۆ ۆ#:-s
ۆٱ ٱۆٱ>:O
ٱ ٱٱ:O
ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ /:)
ٱ ٱۆ#:-s
ٱٱ3-|
ٱ ٱٱ:>
ٱ ٱ:)
ۆ ۆ ٱۆ8-|
ٱٱٱ#:-s
ۆ ٱ ٱٱ

09-02-2011, 07:43 PM
​​ٲ . . . . :
ﺑ ♡`
. .
ﺑ ~
:
ٲ ﺑ !
ٲ ٲ </3

09-02-2011, 07:47 PM
​​ﻳ̉ ﺧ̲ ٲ :

ٲ ​​​​​​ﭠ̲ ٲ ٲ ٲ
ۆﻟ̲ ﮔ̲ ﻣ̲ ﻳ̉ ( ٲ , ﻳ̉ )
ﮨ̲ ٲ ﻳ̉ ﮨ̲ ٲ
ۆ ٲ " ﺳ̶̲̉ " ۆ ﻳ̉Ș(y)

09-02-2011, 07:48 PM
​​​​​​​​ٱ ٱ ┃ ۈٱ ړ ٱٱړ ٱ ٱړ </3

09-02-2011, 07:48 PM
​​​​`

​​​​​​​​​​​​​​ :

- :
- :
- :

 :

..


</3


ﺂ !


ﺂ !


פܐ* ٓ ﺣﻗﯾﻗ ۆ ﻟﯾﺳٺ ﺣﮘﻣ(y)

ﻣ :( (n)

...
09-02-2011, 07:53 PM
/ . . . . . . . . .
,
.. . . . . . . . . . . . !
. . . . . . . . [ , ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . =)

ﻋ `
ﻟ ۆ ☇
ۆۆ . . ┃ 
ۆ ڤ 
ۆۃ " ﺂ "
ﻋﺳﺳ ު ..<3

................ . . }~*
!!
............

...
09-02-2011, 07:55 PM

1- </3
2- o
3- 
4- . 
</3 (n)


ﭑ . .

ﭑ ﭑ
ۆ . .
:
ﭑ ۈﭑ ◦(y)


..3-|

ﺂ ﺂ..
ۆﺂۆ ی ..
ۆﺂڳ 3-|(n)

09-02-2011, 08:00 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<3
:)
...
..
:
1 - <3
2 - o:)
3 - ({})
..</3
..x_x
ܐ..:/

09-02-2011, 08:02 PM
​​.


<3 <3 <3
​​​​ ​​​​​​​​
┃ ┃
┃ . ┃
┃<3 . <3┃
┃ ┃
┃ . ┃
┃      ┃
̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ̈́́ ̈́́ ̈́́
<3 <3 <3 <3

┃    ┃

┃ . ┃

┃<3 . <3┃
┃ . ┃
┃    ┃
̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́
<3 <3 <3

┃    . ┃. ┃ ┃ ┃<3 <3┃

┃ . ┃
┃    . ┃
̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́́ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́

~
09-02-2011, 08:06 PM
.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ﻣﭑ ﭑ ڼ ﻓ
[ Ѫ ]
ۆډ ﭑﻟێ ﭑۆڼ
ﻣڼ ﭠړﭑ ۆٱ Ȑ
ۅ ۆٱ ٱ ﭠډړ
ﻣڼ ۆڼ </3 !

~
09-02-2011, 08:07 PM
ۆۆ [̣] . . </3
ﯾﯾﯾ ̪ - ̝ . . 
. . . . . ۆ ̲ ۆ 
. . . ﯾﯾ - ̉ۃ ̉ۆ(n)

~
09-02-2011, 08:10 PM
ﻟ ﻟ ! ,
ﻟ ﻟ -
ﻟѪ . .

ﻟ . . <3

09-02-2011, 08:10 PM
ȿ

......
ؿ
............
............. ..........
........ ........................
..... ӿ

.....

.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

~
09-02-2011, 08:10 PM
​

​​​​​​​​-
- ( )
- ﺑ ٪ : / !
- :)

09-02-2011, 08:11 PM
+


ު
ۆ ۆ :-
" ۆ "

Ȫ " "
- ʪ ..

# ​♥

~
09-02-2011, 08:11 PM
ﭑﺻﻋ ﻧۆ ̄ﻟﻣﻗ̮ۆﻣ ː
ﻣﻗ̮ۆﻣ ﻧﻓﺳ͠
ﻋ̃ﻧﻣ ﯾﯾ ﻗﻟﺑ ﺷ͠ﯾ
ۆ ﻋ̃ﻗﻟ ﯾﻣﻧﻋ

~
09-02-2011, 08:11 PM
​ ڕ
$ ​ ۑ ﯾﯾߘ[</3]
​​​​​
​ڕ ʪ ...
ۃ ڕ [(y)]

09-02-2011, 08:12 PM
+!
..
!
:78:

09-02-2011, 08:12 PM
+

​ ﺎ ﺎ ﺎ
ﻟ ﺎ`
ﻟ ﺎ !! :80:

~
09-02-2011, 08:13 PM
​​​​​​​ٺڍ 
ۆڜ ٱﻟﻠ ٺ 
ٱﯿ  3-|
͐ ﻓ 
ۆ ﺂ (y)

~
09-02-2011, 08:13 PM
​​ : ٓ / . .
ٱ
̲̲ . .
ڳ ☇ ۆ ڳ . .</3

09-02-2011, 08:13 PM
+
ٺ ;$ ♥
͐
Ϙ ٺ ﺎ :78: !

~
09-02-2011, 08:14 PM
/
. !

. .
( ​ )!!`

09-02-2011, 08:14 PM
+

ٺ :83:
ٺ ()
ٺ !
;$
ٺ \ ː
!
ٺ ( Ȑ ) !
( Ȑ ) !

~
09-02-2011, 08:16 PM
/ ,,
........... |

09-02-2011, 08:16 PM
+


ٺ :83:
:
/ :78: ()!

...
09-02-2011, 08:16 PM
ﺂﺂ ۆ
ﺂ͑ﺂ 
ۆ ﺂ
: ۑѐ

~
09-02-2011, 08:16 PM
[o:)*<3]


​

​​​ פ ˛ ..
ڕ 

ﯾ
ۆ פ Ԫ


ڕ 
ۆ [ ݪ

≈ ۆ ☇

ۄ 
 

ﯾڕ : ڕ 
ۄ ۆϐ

~
09-02-2011, 08:17 PM
​Ȑڔ ڔﯙﭟ !̴ !̴
פ̇ﭠ̯ `

...
09-02-2011, 08:17 PM


Ԑ =-?
[ ב ﺷﺧ 
ﺂ ﺂ ﮫ̯͡ ] .. <3

09-02-2011, 08:17 PM
+


'$ :78:
ː ٺ * !
' : ( ♡_♥
: / ! :83:'

...
09-02-2011, 08:18 PM
3-|
ﯙۆﻥ:x
ۆܐX_Xۆͪ:O
ٺ Ӑ ۆﻥ</3.

~
09-02-2011, 08:18 PM
​

ʐۆ '
ۆ .. [ ]

: ۆ
ۆ ﺈ !˛

09-02-2011, 08:19 PM
+


ٺ :
/ ​
ٺ
​ :
Ӑ :
​ Ӑ
​ : ٺٺ ;
​ ( ) !

...
09-02-2011, 08:20 PM
ٻڞ ,
..
!

,
,

09-02-2011, 08:21 PM
+


ʐ ()'
ﺑ ~o) !
" :83: "
: :78: *

09-02-2011, 08:22 PM
???? P?????????i?????????n???????g???????

?? - . . "
- ( ?? )
- ? ٪ : / !?
- ??'

09-02-2011, 08:23 PM
+


( - ǐ  !
[ ڐ :78: $

...
09-02-2011, 08:24 PM
ﻣ̉ﺂ̲ﮔ̲ﻧ̭͠ ﺂ̲ﻗ̮ ​​​​​​​ﻣﻧ̭͠ ﻧ̭͠ٱ ٱﻟ̲ﺟﻣﯾ

ۆﮔ̲ﻧ̭͠ ٱ ٱﻟ̲ﺧ̲ﺂ̲ﭠ̯ﻣ̉ ﭠ̯ﻃﻟ̲ ﻏ̨ډ

ﻟ̲ ﻣ̉ﺂ̲ ﻋ̲ﻗ . . ٱﻟ̲ړﺣ͠ﯾ ٱ ٱﻟ̲ړﺣﯾ

ﻣ̉ﺂ̲ ﭠ̯ۆﻗ ٱﻟ̲ډﻧﯾﺂ̲ ﻋ̲ﻟ̲ ﻏﯾﺑ .. ﺑﺷ̭͠

09-02-2011, 08:26 PM

..!
..!
"""" ..!!

09-02-2011, 08:26 PM
i|

​ . .

​ﺂ

ﺄﺂ ..
[ Ϫ ] </3

...
09-02-2011, 08:26 PM

​​​​​​​​​​​​...ﭠﻃړ ﻋ̲ﻟ̲ " ﺿﺣ͠ﮔ̲ﭠ " ..
ۄ ٱﻧ̭͠ﺳ͠ ﺑﺂ̲ " ٱﻟ̲ﺿﯾ " ..
ۄ ٱﮔ̲ړ ﻣﻌﺂ̲ﺂ̲ " ﻏ̨ﯾﺑﭠ " ..
... ┃ ۄ ٱﭠﺿﺂ̲ﯾ ..

...
09-02-2011, 08:28 PM
ﭠ̯ﺻ̲ ﻣ̉ ﺟ̉ڱ
ﯙ̷ﮔ̲ﻧ̭͠ڱ ﭠ̯ﻣ̉ﺂ̲ﺣ͠ﻧ̭͠ !*
ﯙ̷ ﯙ̷ﺣ͠ ﻋ̲ﻟ̲ ﺷ̭͠ﯙ̷ﻓ̲ﭠ̯ڱ . .
ﻣ̉ ﺣ͠ﮬ̌ﺂ̲ ﺻ̲ﺂ̲ﺣ͠
ﺑﮔ̲ ﺑﭠ̯ﺑﮔ̲ ﻧ̭͠ ,
ﯙ̷ ﭠ̯ﻗ̮ﯙ̷ ﺳ͠ﺂ̲ﻣ̉ﺣ͠ﻧ̭͠
ﯙ̷ ﭠ̯ﺣ͠ ﻟ̲ : ٱﯾ̲ﺂ̲ﻣ̉ﻧ̭͠ﺂ̲ ﺂﻟ̲ﻟ̲
ﺑ ٱﻟ̲ﯙ̷ﺻ̲ ٱﺣ͠
ٱﻧ̭͠ﺂ̲. ٱﺷ̭͠ﮬ̌ ٱﻧ̭͠ڱ
ﺑﻋ̲ ﻣ̉ ﻗ̮ﻣ̉ ﭠ̯ﺟ̉ﺣ͠ﻧ̭͠
ﻣ̉ﻧ̭͠ ﺑ ﮔ̲ﻓ̲ﯙ̷ ﻣ̉ﻋ̲ﭠ̯ . .
ﻟ̲ﮔ̲ﻧ̭͠ﮬ̌ﺂ̲ ﻃﺂ̲ﺣ͠ . .

09-02-2011, 08:29 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ﻣ̝̚ﺷ̲ܐﻟ̶̭͠ ﮬ̲̌ =)) ​
>:o
ٺ .. \=d/
ۆ ٺ ̵
=dx_x:$

...
09-02-2011, 08:30 PM
ﺿ̭͠ﺂ̲ﻋ̲ٺ ٱפﺂ̲ﺳ͠ﯾ ﺂﻟ̲ﻣ̉פﺑ ﻣ̉ ﺂﻟ̲ﻧ̭͠ﺂ̲
ﮬ̌ٱ ﯾפ
ۆ ڎٱ .. ﯾﻋ̲ﺷ̭͠ ﻣ̉ٱﺟ̉
ﺂפﯾﺂ̲ ۆϐ ﭠ̯ﻣ̉ﻟ̲ ﺂﻟ̲ۆ .. ﺂפﺳ͠ﺂ̲
ۆ ﺂפﯾﺂ̲ ۆϐ
ﻣ̉ﺂ̲ ﭠ̯פ ﺑﺂ̲ פﺂ̲ﺟ̉3-|

09-02-2011, 08:30 PM


http://wp.me/s1DLmH-153


...
09-02-2011, 08:32 PM
.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ﻣ̉ ﺂ̲ﺑﯾ ﺻ̝̚ ﯙ̷ ٱﻟ̲ﻣ̉ ﻗ̮ﺂ̲ﺑ ː ﻋ̝̚​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ​​​​​​​​​​עﻗ͠ﺂ̲ٺ ☇
˛ ﺑﺂ̲ﺳ̶ 
˛ ﯙ̷ٱﻟ̲ﻣ̉ﻋ̲ﻧ̭͠ 
˛ ﯙ̷ ڍﻓ̲ ٱﻟ̲ﺿ̭͠ﺣ͠ﯾٓﮧ̉
ٱﻟ̲ﻓ̲ ٱ ˇ ٱﻟ̲ﻣﻗ̮ﺑѪٓ ˛ ﭠ̯ﻓ̲ ː ٱﻣ̉ۆﺂ̲ٺ ↓
ﯙ̷ ٱﻧ̭͠ﺂ̲ ڍﻓ̲ﻧ̭͠ٺ ٱﺷ̭͠ﯾﺂ̲ ﺑﺂ̲ﻟ̲ﺻ̲ڍڕ ː ﺣ͠ﯾ̃ٓ͠

...
09-02-2011, 08:34 PM

ѐ
[ </3
(n) (n)

...
09-02-2011, 08:35 PM
??* ! x_x
??????
? ?
? (=|
? ?:*
? ({})
? ? ?
?? ~??

!!!
. . .

09-02-2011, 08:42 PM
<3
<3<3
:*
:$
. :o<3

09-02-2011, 08:43 PM
​​​​​​ ♥
http://desmond.yfrog.com/Himg619/scaled.php?tn=0&server=619&filename=gzqvi.jpg&xsize=640&ysize=640

http://desmond.yfrog.com/Himg814/scaled.php?tn=0&server=814&filename=hyddo.jpg&xsize=640&ysize=640

http://desmond.yfrog.com/Himg737/scaled.php?tn=0&server=737&filename=zf4ggc.jpg&xsize=640&ysize=640

http://desmond.yfrog.com/Himg620/scaled.php?tn=0&server=620&filename=v3lnk.jpg&xsize=640&ysize=640

09-02-2011, 08:47 PM
: (
. . 
(
.. </3 !!

...
09-02-2011, 08:55 PM
: ( ) ( )


09-02-2011, 08:55 PM
ﭑﺻﻋ ﻧۆ ̄ﻟﻣﻗ̮ۆﻣ ː
ﻣﻗ̮ۆﻣ ﻧﻓﺳ͠
ﻋ̃ﻧﻣ ﯾﯾ ﻗﻟﺑ ﺷ͠ﯾ
ۆ ﻋ̃ﻗﻟ ﯾﻣﻧﻋ

...
09-02-2011, 08:55 PM
⌣̵̭̌✽̵̤̥̭̈̊̌⌣

​​
~

ϐ ~

~

09-02-2011, 08:56 PM
????????????????????????? ???????????????????? ?? ??? ? ??</3
?? ? ?? ??? ? ???
??????????????????????
??? (????) ??? ? ??? <3
? - ??? - ?? ????
??A????NS????H????H??A????D???? (y)

...
09-02-2011, 08:57 PM
~
..09-02-2011, 08:58 PM
:$ ​ <3
:$
,!!; ({})
;;)
<3
;;)
[ ]
​ ( ​ x_x<3

09-02-2011, 09:00 PM
​ () '$ 
 +̶ 
[ ♥♥ ] !:$

09-02-2011, 09:00 PM

..

Ȑ |
!

...
09-02-2011, 09:04 PM
..
.

..
..
..


09-02-2011, 09:05 PM
ۆ ﻟۃ 
ۆ ۆ ☇ ..[ ﻟ ]..
ۄԐﺂ̷ ﻋﻟ̲ ۆﻋ̝ڳ☇
ﻋﺳ͠ﭑﭑڳ ﻟ̣̐ ﭠ̲ﺣ̃ﻗ̲ﻗ̲ﭑ</.

09-02-2011, 09:06 PM
, </3
,>:O
.. :s
ßÊ !:)
:s

09-02-2011, 09:07 PM┋​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​ []

​​​​​​​​ ﻋ̝ ː
" {ٱٱٱ} "

[ ٺ ]

...
09-02-2011, 09:07 PM
ﺻﻣٺ

ﺣﮘﻣڮ ﺑ ٱﺣٱڼ ٱﺳ,
ﺣٱ ٺ ﻋڼ ٱﻟۆ ٱﺻﻣٺ

,!ڳ ٺ ٱﻟժ ڍڍ ږٱﺳ,
ۉٱ ﻟ ٱٺ ٱﭠﮘﻟﻣٺ

...
09-02-2011, 09:08 PM

. . ܪ 

ۆ ٱٱ 
ۆ 

09-02-2011, 09:09 PM
..

http://q8pwr.com/2011/09/03/154/

: ]

09-02-2011, 09:10 PM
​​ﻟ ﻣ̲ﺂ̲ ﺂﻟ . .
ﻟ ./ ﺂﻟ ﻣ ..!
ڳ ﺂﻟ ﻣٺ ۅ ﻣٺ
ﻋ =)

09-02-2011, 09:10 PM:
2 + 2 = 35
= 50
= 140
= 90
= 15
= 15


= 320
)
=300
=200
=800
=350
= 55
= 250
= 200
=500
-

= 2455

09-02-2011, 09:10 PM
ۓ
ڪۓ

ڪ" ڪ▌

...
09-02-2011, 09:11 PM
\" \" .. !
/ [ ] ..
- -
[ ] . !

...
09-02-2011, 09:12 PM

| !
!

!

...
09-02-2011, 09:14 PM!

09-02-2011, 09:29 PM
..

*
.. ...


​‫
/ ɡ
11 12 .

13 14
18 19
20
21
22 .
25 28 . ()

09-02-2011, 09:30 PM
​'
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​ ﺻﻟۆۆۆ ﻋﻟ ﻣ ​ﻋﻟﻣﺂ ﺂﻟﺣ <3
ۅ ﺂﺧێ ﺂﻟﻗﻟ ﺑ ﺂﻟﻗﻟ `
ۅ ﻓﺗ ﻟﻟﺧﻳ̉ڕٱٺ ڳ / ډڕ .

ﺻﻟۆۆۆ ﻋﻟ ﻣ ﺂډې ﻳ̉ۆﻣ ﺂﻟﻗﻳ̉ﺂ :
( ﺂﻣﺗې ﺂﻣﺗې )

ٱﻟﻟﻣ ﺻ ۅ ﺳﻟﻣ ﻋﻟێ ﺳﻳ̉ډﻧٱ ﻣﺣﻣډ
ۆ ﻋﻟێ ﺂﻟ ۅ ﺻﺣﺑ ٱﺟﻣﻋﻳڻ <3

09-02-2011, 09:31 PM
`

ڳ ﭠ /
ﻫ ﻋ ﺈ ٺۆۆۆۆۆ ..
ﭘﺂﭑﭑﭑﺧ ' ۆ '
ٺ ﺂﺣ ѐ ﻣڳ
ۈ ﭑﻧ ﻣ ﭑﺑﻳ̉ .. :(</3

09-02-2011, 09:32 PM
​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​
​​​​​ ┌
ˇ


ﺈѪ . .
. .:( ◦˚˚:'(˚˚◦

ﺈѪ . .
ﺈ ﺈ . .`` </3:s

ﺈѪ . .
ﺈ ﻋﮮ ע . . (n)

ﺈѪ . .
ﺈ ﻋﮮ ע
ﺈ ﺈ </3

​Ð :
ٺ [ ﺑ ٺ ]
! 

Ð :
ٺ
[ Ȑ ]
!:|~o)
(y)(y)(y)

Ð :
ٺ ٺ ڐ :x !(y)

Ð :
ݐ ͐ ﺑٺ
[ ﺑ Ȑ ] . . !

Adsense Management by Losha

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0