: /( 39 }


: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

12-25-2011, 11:55 AM
​​​​​​​​Ѫ ی ϐ 
ی . . 
-̴-̴-̴-̴-̴--̴--̴-̴--̴-̴-̴-̴-̴--̴-̴-̴
یی
ۈ ..
Ѫ
ۓ ی ییѪ
یª یѪ

Ȑ
ی ی
-̴-̴-̴-̴-̴--̴--̴-̴--̴-̴-̴-̴-̴--̴-̴-̴

12-25-2011, 11:57 AM
??


?? ?? : ̿
?? :
?? ?? : ?
?? ??:

??????...

../
?
?? ? ? ? (n)

12-25-2011, 11:58 AM
x_x

!
8-|
o
( )</3:'(

. . !
12-25-2011, 11:58 AM


12-25-2011, 11:59 AM


11


=))

​​​​​​​​​ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ ̲̌

~
12-25-2011, 11:59 AM
??
????-????????. ?????????
????? ??? . ??????
????? ???????
????.??
?
?? ?????????
??? ?
?
? ??
? . .?
?? ?? . . ?
? :-
?

. . !
12-25-2011, 11:59 AM
!

|


,

12-25-2011, 12:00 PM
,12-25-2011, 12:01 PM

: Ȑ /

( )
ڐ

. . !
12-25-2011, 12:02 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_ltmcz3R4eO1qlohwqo1_500.jpg

....
~
12-25-2011, 12:02 PM
​​​​​✽-̶̯͡⌣̊​​ٺﻋ ﺣ ٺ
ڼ . . ﻓﯾﻧ
[ ﺂۆ] ﺂ
ٺ ﻣڼ ﺂﻟ
ﻟﯾڼ ﺂٺ ..
!ﺂڼ ﺂۆ ۆٺ .
ﺂړ . . ﺣ̉ﻣ̝̚ު</3
.
.♡.ﭑﻟΑﭕڕ~o)

12-25-2011, 12:03 PM
: ( ) ..
: ( )

- ./ !
.. / -

12-25-2011, 12:03 PM
/


/ ( )
/

. . !
12-25-2011, 12:03 PM
..
..!

- ..
..!

- ..
..!- ..
- ..
-
.. ..

12-25-2011, 12:04 PM
????-?
- -?--?--?-- -

(=| <3
??!?

- { :
- http://bit.ly/tgy51s

- { :
Bold 9700 + 9780
os6 : http://bit.ly/s23kw6

Torch 9800
os6 : http://bit.ly/rU9drF

Curve 9300 + 8520
os6 : http://bit.ly/t3dEHo
? _________________?

12-25-2011, 12:04 PM
?? ?? ?? ʪ?


?? ?? ??Ѫ?
?? ?? ?? &
?? ??

& ?? ??
?????? ?? ت? ?? ?
? ?? ?? ??Ȫ? ?? ?? ?? Ȫ?http://www.no-mercy.me/1213-913413237488453711.jpg


http://www.no-mercy.me/1213-844013237488456535.jpg


http://www.no-mercy.me/1213-784013237488459612.jpg


http://www.no-mercy.me/1213-813813237473914884.jpg


http://www.no-mercy.me/1213-411713237488452510.jpg


??
?? ? \ ?
5
???? ?? ..
? ?? ?Ѫ? ? ?? ..
= 61\ 62
= 16
= 34? \ 29.5
= 29
= 42


?? PIN:2343A397 ??
>:/*AE*|?; ?? :$

_???_???_???_???_???_??_???_???_???_???_???_??_??? _???_???_???_???_???_???
. ???????????????????????????????? ???????. ????`? ?

12-25-2011, 12:04 PM
, ! . .
/ [ ]
. .

. . !
12-25-2011, 12:04 PM

, !
.. ..!

12-25-2011, 12:05 PM
| ˚˚
ﻟﻟﮬ̲̐ﻣ̉ ﺣ̃ﻧ ﺑ̉ﺣ̃ܐ ﻟﺣ̃ﻳ̉ﻥ̴
ﺣ̃ﺑ̉ ﻟﻣ̉ﻳ̉ﻥ̴ ﻣ̉ﻥ̴ ﻳ̉ ﻟﻳ̉ﻥ̴
ﺣ̃ﺳ̶ ﻟﺣ̃ﻳ̉ﻥ̴ ﺳ̶ﺣ̃ ﻟﺳ̶ﺣ̃ﻳ̉ﻥ̴
ﻤ ﻤﻳ̉ﻥ̴ ﻋ̨ﺑ̉ ﻟﻋ̨ﺑ̉ﻳ̉ﻥ̴
ﺳ̶ ﻟﺟﻥ̴ ﻳ̉ﻳ̉ﻥ̴ ..
ٱﻟﻣ ٱﻟ<3

12-25-2011, 12:05 PM
ﺂ .
ﺈ .
ۈ ڳ .
ﻣ ڪٓ /
ڳ .
.
ﺈ .
ڳ ڪٓ.

. . !
12-25-2011, 12:06 PM

( ) ( )


.. ( ) !

12-25-2011, 12:06 PM
* ...​ﻏڕﯾ ﺎﻟﺑﻧ ﺂ
ﻓ ☇ ﻄﺑﻋ ۉ ﻣﻣﺷﺎ !
ﯾﻗﻓ ﻋ ﺎﻟﻣﻗﺑ :
ۉ ﯾﻗﺑ ﻋﻟ ﻣﻗﻓﯾ !(n)

ﯾﺟ ۉﺣ ﯾﻋﻄﯾ ..
ﻗﻟﺑ ۉٱ ﯾﺑﻏﺎ
ۉ ﺗﻟﻗﺎ ﻣﻋﻄ ﻗﻟﺑ ♡
ﻟ ﺷﺧ ☇ ﻣﺎ ﯾﺑﯾ } </3

. . !
12-25-2011, 12:07 PM


12-25-2011, 12:08 PM
--------------------------------------------------------------------------------
? _
http://soo.gd/-pin-21C3141A-hIf

12-25-2011, 12:08 PM

​​​​​​​​​


http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638343791.jpg
2
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/132363834462.jpg
3
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638344763.jpg
4
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/132363834494.jpg
5
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638344635.jpg
6
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/132363834456.jpg
7
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638344717.jpg
8
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638344738.jpg
9
http://im10.gulfup.com/2011-12-11/1323638344199.jpg

Pin:213ACC09 *
..

12-25-2011, 12:09 PM
[ 1 ]
̄ :
.
. . /*
-
:)

[ 2 ]
- .

:


:)

[ 3 ]
- . . /*
.

[ ] .
:)

[ 4 ]
-


.
:)

[ 5 ]
: .
: . . /*
: : .

-
:)

[ 6 ]
-

:
-
:)

[ 7 ]
- . /*
:
.
.
:)

[ 8 ]
- . /*


-
:)

[ 9 ]
- -: -
:)

άƴϱđ
12-25-2011, 12:11 PM
http://www.youtube.com/watch?v=wNT7gPgl2dc&feature=player_12-25-2011, 12:12 PM
?? : ;;)
: ?

=))=D=)):'(=D
=))X_X
=D
:O:'(?=))*beer*
?????????????????????????????

12-25-2011, 12:12 PM
shakespeare said : <3
( I always feel happy
You know why ?
Because i don't expect anything
from anyone
Expectations always hurt . . !
life is short
So love your lifee ?
Be happy ,3<
keep smiling
And remember that there is some one
who sares about you ;$ )

12-25-2011, 12:13 PM
????????? : ? ?
[ ? ?? ? /

1- / ?
2- [ / =?]


^
? ** =d !

=))<3

άƴϱđ
12-25-2011, 12:14 PM
!
--------

-------
[ ]
-------

-------
! ( ) :/
--------
"" =))
-------/
( )
--------
: .. !!
-------
: ! ..
-------

.. ....
---------
=)) !!
-------
!
-----/
: !!
-------
: ! :
--------
" "
--------
xxxxxxxxxx
--------

2012

!


12-25-2011, 12:14 PM
​​ﻣι ﻣ ﺑ ιﻟﺧﻟιﯾ ( ﺑﯾﻟ )
ﺂﻣι ﻣﻋι ιﻟﺣ ﻟι ﺑﻟﯾι:(

12-25-2011, 12:15 PM
​​​ﻧ ﻋﻟﻳﮔ ιﻟﮪﺟ ﯙιﻟﺑﻋ ﯙιﻟﺻ
ﯙιﻧι ιﻧﺗ ﯙιﻣﯙﭠ ﻣιﺧﯙﻧﮔ

12-25-2011, 12:15 PM
​​♡-̅
- -̶--̶--̶-- -

(=| <3
¿̵!̵

- { :
- http://bit.ly/tgy51s

- { :
Bold 9700 + 9780
os6 : http://bit.ly/s23kw6

Torch 9800
os6 : http://bit.ly/rU9drF

Curve 9300 + 8520
os6 : http://bit.ly/t3dEHo

 _________________


12-25-2011, 12:16 PM
ﺂϪٓ
[ ٓ </3 ]
ٓ ﺂ
[ ﺂ ]
ﺂﻟﺂ ﻋ ﺂڕ. . . .</3

άƴϱđ
12-25-2011, 12:16 PMhttp://up.graaam.com/uploads/imag-5/10img10e7f47e404d.jpg

ٓ
http://up.graaam.com/uploads/imag-5/10img10e0eb9dffe9.jpg
.


http://up.graaam.com/uploads/imag-5/10img102cca087ac4.jpg
:O
ﭑ =D :P
ٱﮱ

12-25-2011, 12:17 PM
​ ۆ ~o) :
ﺂ - ​ۆ `
'$$
- :
( ) 
[ - - ]
ۆ = /  !

12-25-2011, 12:17 PM
????-?
- -?--?--?-- -

(=| <3
??!?

- { :
- http://bit.ly/tgy51s

- { :
Bold 9700 + 9780
os6 : http://bit.ly/s23kw6

Torch 9800
os6 : http://bit.ly/rU9drF

Curve 9300 + 8520
os6 : http://bit.ly/t3dEHo
? _________________?

άƴϱđ
12-25-2011, 12:17 PM
=))

. .
ﺂ̲
http://dc07.arabsh.com/i/03645/yo98sr62o8c2.jpg


12-25-2011, 12:17 PM
​​​​​​​​​​ڼ А ! !
.
.
.
.
ٺ Ȫ :
ڜ :-

ڛ
.
.
.


/:):p =))=D

​ ;):)
​̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ .. =))<3

12-25-2011, 12:18 PM
ﭑﻋ̣̥̐ 

. . .
. . .(y)

12-25-2011, 12:18 PM
..
: 18 *

!
. .
..
*
,,
.
,
.. ​
//
̃ . .*

12-25-2011, 12:20 PM
​​​​​ ﻵ
. .

- 

12-25-2011, 12:21 PM
???? ? ?? ? : /
? ?? ?
?? ?
? ?? ?????? ?

άƴϱđ
12-25-2011, 12:21 PM
ٺ ﺂ
[ ﺂȐ ] ,
ﺂ :
ﺂﺂ ﺂ ﺂﺂ
ﺂٺ ٺۆﺂ ♥ (=

άƴϱđ
12-25-2011, 12:22 PM
.. ☇
̲̲ﯾ̝ﯾ̝ ̲̲ﯾ̝ ̲̲ ~ ̲̄ ﯾ̶̝̲ ̲̲ﯾ̝ﮘ̲ *nerd*


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...e15a226911.gif

O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...50ac93869f.gif


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...a9397470af.gif


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...a0cd6ebebf.gif


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...e23d519115.gif

O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...7968730d96.gif


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...4c51c901d3.gif


O http://www.ytemuae.com/up//uploads/i...eedee58123.gif

12-25-2011, 12:22 PM
​​

- :
[ ﻟ ... Ȑ ] "<3

- :
[ Ȑ ... ﻟ ] !</3

12-25-2011, 12:22 PM
ﺎȪٓ : :
.. : ( '
ϐ = : )
♥ !

12-25-2011, 12:23 PM
:

" ﺂ "
ﺂ ﺂ () !
..

12-25-2011, 12:24 PM
?...#

??? ? ? ??? ?? !
??? ???? ?? ??? ???


? ? ? ? c

? http://cutt.us/272E5C24-PR8
? http://cutt.us/272E5C24-mSu
? http://cutt.us/272E5C24-xxj


? ????? 9800????6
? http://cutt.us/272E5C24-lwj? ________________

άƴϱđ
12-25-2011, 12:24 PM

ˇ
ﭠ ۉٓ ﻣ̲ ۉﺟﭠ .̓$
#ﻟﺻ
http://im11.gulfup.com/2011-10-16/1318786713841.jpg
- ̄
- ﺂ ﺂ̲ ̄ !
- ̄ ﺧ̲ۉ
- ﺂ̲ﻟ̲ ﻟ̲ﻟ̲ﻣ̲ﺳ̲ﻧ͠ !
-
- ̄ ( ̄ )
- ٱ
- ̄ :
- ﻟ̲ۉ ̄ !
- :
- ٱ ﭠ ̄
- !
- ̄ S=
- ۉٱ ﭠ
- ̄ ﻣ̲ ﭠ ﻣ̲ /= !
+ #ﺂ ̄
ۉٓ ̄ :
ٓ ﭠ #
ۉﻟ̲ # ♡

άƴϱđ
12-25-2011, 12:25 PM
[ ̲̲ۈٺ *...* ] :-

- ̲̲ ٺ
- ﯾ ̲̲ ٺ
- ۆ ̲̲ ٺ
- ̲̲ ٺ
- ﯾ ̲̲
- ̲̲ ʐ


̲̲ۈٺ : ٺ ̲̲ۃ .
ﯾ Ȑ
ۈ ̲̲ (y)

~
12-25-2011, 12:26 PM
Ӑ :
[ ​</3

,
" " / . . 


-
/ ​</3

Ȑ
. . .

12-25-2011, 12:27 PM
? :p ;;)

*nerd*
X_X

http://i44.tinypic.com/2vjwsuu.jpg

12-25-2011, 12:30 PM


[ http://u.to/clFiAQ ]

ﺂ :
ﺂ *
ۈ  ↓

ۈ ()

~
12-25-2011, 12:31 PM
̸٭̣̣ 
( [] ♥ 
 `⌣ .͡

ﺄﻥ !̵̵̵̵
. . ﺂﻟ 
ﻧ / ﻣﺷ ..
ﮨ : ̄ﻟﺿﻟ ♥ !̵̵̵̵

-

- ǐ ̄ﻟ !̵̵̵̵
ﻣ 
ǐ 
:
ۆ ♥ !̵̵̵̵

-

ﻣ̵ﺟ ﺈﻧ ﻳ
ﺑﺻﺻѐ / ﮔ ♥ !̵̵̵̵

-

ٲ ٲ :
ٺﮪﮪ ̄ﻟ
+ ٲ !̵̵̵̵¿̵
ﻣ ﺷ ٳ - ﻣڐ 
ٲ ﺑ ﺎ♡̷̷̷̷̷̷̷ !̵̵̵̵

-

​ ̄ﻟ / ۈ ̄ﻟ !̵̵̵̵
ۈ ̄ﻟڤ : ﭑ 
ڤ ﺂ ڤ ♡
( )!̵̵̵̵

 - -̶--̶--̶-- -

12-25-2011, 12:31 PM


​​​​​​​​​​. . { http://cutt.us/uFw } 

ﭠۈ ﻟ ﭠ ..
ۈ ﺷﺑۈ
ﻧﯾ ﻟ ﻣﺑ !

12-25-2011, 12:33 PM
ﯾ .

$)"
( )

12-25-2011, 12:35 PM
/ ..
() '
ۅ  '
:
( ♡ )
: ﺑ ٺ
- ♥ !

12-25-2011, 12:36 PM
​٭ ​​ﭑﻟﻣ̉ ​​˛
ﻣﮪۆ '[- ﺑﻋ͠ -]'
#̷̲ ډﺂ ﮪﭑﻟډﻧﯾ [τdὁя]

12-25-2011, 12:36 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ﺈ ﻛﻧ ( ﺷ ﺗﻣ )
ﺗ ﻋ ﻟﻧ !
ﺻﻗ ﺗﻃﻓ ﻏﺿ ﻟ ..
ﻟﻣﻣ ﻧﻋﺗﻗ ﭑ :
ﻟﺟﻧ ﺑﻋﯾ !

* ﺗﺻﻗ ﻟﯾ
ﻟﻟﻛﻓﻥ̴​​​​​​ ﺟﯾ ♥

12-25-2011, 12:37 PM
ﺂ ﻣ̉ ڳ Ѫ
ﺂ ﺂ ڳ .. ;
ۆ ۆ ﻟ̲ ۆ ڳѪ
...ﺂ x_x

~
12-25-2011, 12:38 PM
+​​​​ﺂ .
ﺈ .
ۈ ڳ .
ﻣ ڪٓ /
ڳ .
.
ﺈ .
ڳ ڪٓ.#
# =)

-
-
-

.
12-25-2011, 12:39 PM
✿❀┈-

.
12-25-2011, 12:40 PM
✿❀┈!

.
12-25-2011, 12:41 PM.


.. !
..
!~

.
12-25-2011, 12:42 PM
-


ː ​ ۆ . ​ Ϫ . . 

12-25-2011, 12:43 PM
​​̶̵̭̌̵̶̭̌ Ðﻤ ̶̵̭̌̵̶̭̌
​​​ ​​​​​​​​​​​​​​. 

;)\
<()
|/
 
⌣┅-̶̶̯͡⌣̵̭̌✽̵̤̥̭̈̊̌⌣̶-̶̯͡┅⌣
​​​​​. :d
. <//> ​⌣̈
. _\\_ .<3 ​​​ٱ​ ی פ

.
12-25-2011, 12:43 PM
,

".. (ٱ ٱۄ) ٱ ٱٱ , ٱ , ۄۄ ۄ
ۄ ! .."

ٱ ٱۄ ..

.
12-25-2011, 12:45 PM
​​​​​​​​​ .. 


. 


.! :

:
(( ))
​​​​​​​​​

12-25-2011, 12:45 PM
​​​​​​​​​​​​​ ***
!  .
http://soo.gd/taxilondon-EnC
=))

~
12-25-2011, 12:45 PM
​​​​​​​​​​. . { http://cutt.us/uFw } 

ﭠۈ ﻟ ﭠ ..
ۈ ﺷﺑۈ
ﻧﯾ ﻟ ﻣﺑ !

.
12-25-2011, 12:45 PM
( ) ,
!
( )
( ) , : !

~
12-25-2011, 12:46 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ҫ >:/


!
{ 3-|
{
' ' !
{

~
12-25-2011, 12:48 PM
​​​​​​​​​ǐ :$
:$
:$
:$
..:$
<3
.. :$
<3
ۆ ⌣̴̲͡͡⌣̴͡͡

~
12-25-2011, 12:49 PM
​​​​​​​​​​​ﺂ
ﺂ ﺂ

ѐ ﺂ ﺂ


ﺂ ﺂﺂ ﺂ

~
12-25-2011, 12:50 PM
Ѫ ی ϐ 
ی . . 
-̴-̴-̴-̴-̴--̴--̴-̴--̴-̴-̴-̴-̴--̴-̴-̴
یی
ۈ ..
Ѫ
ۓ ی ییѪ
یª یѪ

Ȑ
ی ی

~
12-25-2011, 12:51 PM
X_X

!
8-|
o
( )</3:'(

12-25-2011, 12:53 PM
ﻣﻋﻋǐ
ﺗﺣﻟ ̄ﻟﺩﻗﯾﻗﮧ
+ﻟﯙ ﺛﻧﯾﮪ
ﺳﮔﯙ.@.

12-25-2011, 12:53 PM
/ /

12-25-2011, 12:54 PM
/ !

~
12-25-2011, 12:54 PM
̸٭̣̣ 
( [] ♥ 
 `⌣ .͡


ۆ ﻟ / ۆ ~o)ˇ
ۆﭑ ﻳ̉ﻗ̮ ۆ  ;
 ﺻ ﺂ ﺳ͠ۆ ˛˛ 
 ﺂۆڕ ۆﻳﻧۂﮬ !̴ 
 ﺂۆڕ ﺂ 
ۆﺂ ۆ ٱ ۆ ˇ 
 ﺂ ˛˛
ﺂ ۆﻧۂﮬ ♥

12-25-2011, 12:56 PM
!

12-25-2011, 12:57 PM
! ,

..
[ ] "

~
12-25-2011, 12:58 PM
​┆​​​​​​​ ​​​​ <3
ﺂﻟﻟۓ ڳ
,
ڳ : ﺂڳ
ﺂ ڳ x_x</3.

12-25-2011, 12:58 PM
.. .. ..|

12-25-2011, 12:59 PM
/ : :
( .. !!)

12-25-2011, 01:01 PM
ڪ ,
.... ۧ
........ ڪ ۈ ۧ !

!
12-25-2011, 01:01 PM
*

ڪ
: . ! ۈ
/ .!
/

Back ..

!
12-25-2011, 01:02 PM
ݐǪ
/
ٓ =(
.. ! 3\>

12-25-2011, 01:03 PM

, [ ] !
!
: -

: !

!
12-25-2011, 01:03 PM
!
!!
,

.♥

12-25-2011, 01:06 PM
"???" <3
!
. [ ]..#:-s
? [ ] :$ X_X
..? ,,, [ \=D/ܐ ] \=D/ *beer*
??

12-25-2011, 01:06 PM


'' '' ۉ.
. . !
ۉ || . . </3

ٱ [] ۉٱٱ
. . ┃ ڳ

!
12-25-2011, 01:10 PM
:
[
*
ڳ
]
- 97 98

+ ﻟۆ ﺑ . .
ڳ ڳ
ﻣ ..<3

!
12-25-2011, 01:11 PM

ː$

..
!♡

Ő Ӑ :63::78:

12-25-2011, 01:11 PM
Ș ♡!*
:
ﺈ ='
​+̴ ﺈ ♥

!
12-25-2011, 01:12 PM

ٓ ♥
()'
ٱ '$

^ :*
^ :'( :$(=|x_x


!
12-25-2011, 01:12 PM
:

[ ]
ﯾ ﺑ/ ﻟ !

:|

~
12-25-2011, 01:13 PM
​​.̷̷̸̷̐
ﻟ ​ ڳ  . .
ﻓ ﻗﻟﺑ ' <3$
ﻓﭑ . .
ﭑﺧﺗﭑړ ﻣﻛﭑﻧ
ﺑﭑﺳﻟۆﺑ (y)

!
12-25-2011, 01:13 PM


<\♥ !|
:86:

!
12-25-2011, 01:14 PM()♥

12-25-2011, 01:15 PM
ٲ ٲ :
ٺﮪﮪ ̄ﻟ
+ ٲ !̵̵̵̵¿̵
ﻣ ﺷ ٳ - ﻣڐ 
ٲ ﺑ ﺎ♡̷̷̷̷̷̷̷ !̵̵̵̵

!
12-25-2011, 01:15 PM
:78::78::78:

http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

12-25-2011, 01:15 PM
!

mafia28
12-25-2011, 01:15 PM

: /

[ ]
-

!
12-25-2011, 01:15 PM
!
- ( ) !*
*
Ee wallah (n) !

mafia28
12-25-2011, 01:16 PM
​ ..

, !
.. <3

mafia28
12-25-2011, 01:19 PM
ٱ ٱ . . !
ٱ ٱܐ ٱ
ٱ !!!.


ٱ Ȫ

12-25-2011, 01:19 PM
​​​ ​​​ ​​​

​̇̇̇ ̣̇̇̇̇ ̣̣̇̇̇̇ ̣̣̣̇̇̇ ̣̣̣̣̇̇ ̣̣̇̇̇ ̣̇̇̇ ̇̇
˚˚.

ﻣί̵ﻧ ﻣﭠ̯ﺣﺳ ;* 
ﻋﻟ ﻁﯾﮨﺗ ﻣ̉ ί̵ﻟ̨ﮔ 
ﮔ ﺷ ﺳ̭ۆﯾﺗ [ ﻟﮬ ]
ﻣ ﻁﯾ ί̵ﺻ̶ﻟ ...

!
12-25-2011, 01:20 PM
`
ﺂﻟﻟ ﺻ̲ ۆﺳ ﻋﻟ ﻣ "

~
12-25-2011, 01:26 PM
​​​​​​​​​​ ,
!!
. .

ﺄ / !
!
. .

ﺎ !

!
12-25-2011, 01:27 PM
..˛!
ۆ ۆ "
ڍٓ ٱ ٱٱ ! ; )

!
12-25-2011, 01:27 PM
( )
^


=)):/ x_x
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ =))

12-25-2011, 01:29 PM
" " |~
[ ] !
. . | | /  !
" " |~
. . . . [ ] !:$
. . / "<3

!
12-25-2011, 01:29 PM
\=d/ \=d/.

=d

(=)))ٱٱٱ
<//>
_\\

=d _:
:

!
12-25-2011, 01:30 PM
ٰ ٓ ٓ ٢٠١٢

^
"
^
"
^
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"^
^
^
^
^
^
^
^
ٰ ٓ ٓ =d=))$

!
12-25-2011, 01:33 PM
/ ٓܐ !

-

ٰ !.. <\3

sm 1 <\3 ;(

12-25-2011, 01:36 PM


..
.. ..
.. ..12-25-2011, 01:36 PM
//
//
//
.. : ...!!

12-25-2011, 01:37 PM
ϐ . .
! /

ѐ . .
. .

:
()

. .
ܐ . .

12-25-2011, 01:37 PM


. . :25:

-

# ͠  .. ﭑ ๑ :17:

12-25-2011, 01:39 PM

..
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ..

~
12-25-2011, 01:39 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​`◦В̥̀́C̥̀́⌣̊┈̥-̶̯͡̶̥

​​↓ ☇
​​ ﺈ !

ﻟٓ
: ( ) !

ﺈ ( )


- #
ﺈ !
- ﺈ
ٓ !
ﺈ .. 
- !

</3 '


̄ﻟﺻ̝ (y) </3
_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲_̶̲ ̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲_̶̲̲
- ​​​​​~

12-25-2011, 01:39 PM
=))

#7adaaaa =))>=) !

12-25-2011, 01:40 PM
​ :O =D

http://soo.gd/PIN-25E237E3-Tze

12-25-2011, 01:40 PM
! :d ;)

12-25-2011, 01:41 PM
#̴̷ ʐ ﭑ ͠ ♥ !

12-25-2011, 01:41 PM
12-25-2011, 01:42 PM
:

!!


ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ =D =)) *beer*
_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲


*******

12-25-2011, 01:42 PM
≈̨  ┈̥-̶̶̯̥̊͡

ﺑﺧﭠﺻﺻﺂړ
, ﺄﺑﯾ ﭠﻋړ 
ﺈڻ ﺂﻟۆۆ ۆ
. . [ ﺷ̲ۈﻓﺗڳ.] :$

12-25-2011, 01:42 PM
​​​​​​​​[]┃..
​​​​​
,


 

<3

~
12-25-2011, 01:42 PM
​┈┈┈┈┉⌣̊┈̥-̶̶̯̥̊͡</3̶̥-̶̯̊͡┈̥⌣̊┉┄┈┈┈
​ ​​​​..

​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ﻓ ٓ ' ﭑﻟ̨ﻣﻥ̵ `..
ﻣﭑ ﺳێ !̴
( ​​ﭑﻟ̨ﺻﺑ ۆ ​​ﭑﻟ̨ﺻﻣ ) '
ﭑﻟ̨ﻧﭑ ﻣۆ ﻟﻟﻧﭑ .. 
ۆﭑﻟ̨ﮔڵ ﻓ ﺣﭑﻟٓ </3(n)

12-25-2011, 01:43 PM12-25-2011, 01:43 PM
ﺳ̶ﻣ̝ۆ ﻋ / ﺂ̲ﻟ̲ۆﺂ̲
ٺﺂ̲ ﻣ̝ﻥ ۆﻥ
ۆﺂ̲ﻟ̲(ﻧﻣ̝ۆٺ) <3(= ;)

12-25-2011, 01:43 PM
*
​​​​​​​​​☇ ​​​​​​​​​ ﭑ ﺟﻣ̉ ﭑ ﯾﺣﺿ ﺷﺧ:$
ۅ ﯾﻗﯙ / ﭑﻧ͠ ﺣﻗ ' !!<3


̄ ̄ﻟﺣﯾ
̄  :$

12-25-2011, 01:43 PM

[ۋ ​​ﭑﻟﻟ ] 
ﻟۈ ﭑﺟﭠﻣ ﺣﻟ
ﻣڽ ​​ﭑﺧﻟڨ [ ﻣﻟﯾڽ ]
ﻣ̝ﺣڍ ﯾﺷﯾ ` ​​ﭑﻟﭠٻ` ​ﻏﯾ
[ ۆ ] <3

12-25-2011, 01:45 PM
ۅ  , А  :86: !

12-25-2011, 01:45 PM
☑ﮔ
☑ﺂ
☑ﺂ̲
☑ۆ ﺂ
☑ﻓڳ 
☑ﺠۆ

12-25-2011, 01:46 PM
​​̣̣̇̣̣̇┈̶̥ ​​​
↓ ☇

- ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ')
' *
.. : ( +
ۈ ݐ !
. . ♡

12-25-2011, 01:47 PM
≈̨  ┈̥-̶̶̯̥̊͡

ﺑﺧﭠﺻﺻﺂړ
, ﺄﺑﯾ ﭠﻋړ 
ﺈڻ ﺂﻟۆۆ ۆ
. . [ ﺷ̲ۈﻓﺗڳ.] :$

12-25-2011, 01:48 PM
​​​​​​​​​​​​ ټ ڳ:$
;ڳ ڳڼ <3:
........ |:/
..[ :=-?
ټ ..>:/
ڳ.. x_x

12-25-2011, 01:50 PM
​3-| ​​​​​​ ​​ۆ
ڳٱ
ٺ ﺂ
ﺂڳ 3-|

​ã̸̮̮ns̸̮̮̃ḫ̸̮̃h̳̿ã̸̮̮d̸̮̮̃ܪ!!@.​ =)) /:)

12-25-2011, 01:51 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ .

ŦÏM̤̈Є


| =-?
| =-?
_|______{___
| :& | /:) /
|___/____|__/_/__/ _______
|]. 999 | | _ __ (|
/ _ \ /______\ |_\ /_|
. ( 0 . ). ( 0 ). >:O. :/*beer*
. \ /__ \/\\
. __\ / __\ /
. \_ \_
.. >:O. :/ 
. \ /__ \/\\
. __\ / __\ /
. \_ \_

.
. >:O :D .
. \ /__ \/\\
. __\ / __\ /
. \_ \_
.


:O =)) :'(
+%
=))=)) =))

12-25-2011, 01:51 PM
2o12<3


ﭑ ٱ ﭑ
ﭑ ٱ ♡:$

~
12-25-2011, 01:52 PM
​​​​​​ ﺂ͐
ﺂ ﺂ :d

ﺂ [<3] 
ﺂ ;)
ﺂٺ ({})
<3<3
ۈ ﺂ . .
​​​​​​​\=d/ <3 ﺂ ┌
ۆۈ ۆۈ <3 \=d/

~
12-25-2011, 01:54 PM
:)​(⌣̈):)
.. ڪ ..
1-... ڪ ۅۅ
2-... ۅڪ ڪۅ.
3-... ۅڪ ۅ

12-25-2011, 01:56 PM
​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​ﯾﻗ ﻟﺷﻋڕ :
ﯾﯾ ﻗ ﺻ ﺳﻟﻣ ﻟﺧﻟ:( !
​​​​​​​​​​​​

ﻟﯾ :
ﻟﺻ ﺳ ﻋﻧڍ ﺂﺑ ڕﺳﻟﻧ=)) =D
[=D:O:'(<3:p=))

,,
12-25-2011, 01:57 PM
*✗
:-
" ﻟ ﻟ
ﻟ ﻟ !
ﻟ ﻟ "ݐ ﺑ
:-
" ﻟ ﻟ !
ﻟ ﻟ
"


* </3<3 !

12-25-2011, 01:57 PM
​​ﺂ ﺂﺑ ﻣ̲̌ﻥ̴ ..
̄ﻟ ﺷ̶ٓ͠ 
ﺂﺑ ﭼ  !
ۆ ̄ﻟ 
ﻟٓ'<3

12-25-2011, 01:57 PM
┃​~̨̛
 . .
​​​ ↓ ☇ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ۆ / ʐ <3 !
ۆ ..
ۆ ۆ ڐ ..
ڐ . . 
" ۆ "
ۆ [ ܐ ] 
. .
Аʐ ۆ
" "
ۆ
ۆ " "
ۆ :
. . . [ ۆ ] <3
. . [ ۆȐ ] <3
. . [ ۆސ ]

12-25-2011, 01:59 PM
-


www.m5zn.com/uploads/2011/6/25/embed/0625111806351yrp0ia2n.mp3
=))

12-25-2011, 01:59 PM
​​​​​​​​ﻋ̷ ﻣ̉ ﭑﺳﻋﺩ̲ﻧ .♠
. . .[ ﻟפﻇ̲ ] ..
ﻳ̉ﺳﻋﺩ̲ ڕﺑ ♈̷̴
ﻃ̭͡ﯙ̷ۆ .. ﭑﻟﻋﻣړ

12-25-2011, 01:59 PM
*AE* //// : :
http://s1100.vuclip.com/df/c2/dfc215c4c2a6b09042faa743c18546e7/ba123207/wmv_dfc2_w_2.3gp?c=388048445&u=1305230507&s=BNHPyH

,,
12-25-2011, 02:00 PM

= /
,
" "
(y)!

12-25-2011, 02:00 PM
​​​​​ X_X
#:-s
:x:$!!

ﺂ =D

​​​ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲ﮬ̲

12-25-2011, 02:01 PM
?????? ?
?? ?? ???
( ????? )
??? ?? ? ?
???? :)</3
???????????????

12-25-2011, 02:02 PM
( ) 


|    |
|_  __|
. /:s \
. ||
. _/\_


ﺂ̲ﻟ̲ =D=))

,,
12-25-2011, 02:03 PM
. .
!!
-
/
. .
$
!
"
.. )
..
</3

12-25-2011, 02:03 PM
​​​​ ​​​​|‖‖||||‖


3-|(n)</3

12-25-2011, 02:03 PM


http://is.gd/Kirm9k

*


--------

​​​ ..:
*
!!

http://is.gd/ZKJGGP

ړ :'(

12-25-2011, 02:03 PM
*✽̶♈̷̴-̶̯͡┈̥⌣̊┉┄┈┈┈┈


~
=)):s

Http://imgur.com/xOFWf.jpg

12-25-2011, 02:04 PM
​ﻓ ι̾ﺳ ﺷ :D*beer*
ﺎﻟﺎﻳι̾ ﻗί (y) 

ﭠڕﻗﺑ̉ۅﻧ !̴ 

ﺂ̲ﻟ̲ﻋﻳ̉ ﺟﺂﻳ̉ﮨʪ ﺟﺂﻳ̉ﮨʪ:|

12-25-2011, 02:05 PM
(*)????(*)????(*)????(*)????(*)?? ??? ? ????????


?????? ?????? ???? ???
??????????? *sa*

12-25-2011, 02:05 PM
ۆٱ . . ړ
: ♡̨
: ٱ !

. . ﮬ :
♡̨ / :
ٱ ﮬ . .
* # !!

mafia28
12-25-2011, 02:05 PM
When I was a kid, I hated going to bed. Now, I cherish every hour of sleep.

12-25-2011, 02:05 PM
=D *beer*
[ .@.└ ]


http://soo.gd/-PIN-22049BE8--KRW.

~
12-25-2011, 02:05 PM
ʐ = )
ﺈ ǐ
ﻋʐ , ﺈ '
: !
..... : !
......... : !#
# =)

-
-
-

12-25-2011, 02:06 PM
-

​​​​​​​​​​​ :

!!! :>
:

( )
!!
..

ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﮫ̯͡ﺂ ﺂ ​̶⌣̵̭̌=))=d

12-25-2011, 02:06 PM
* :
/

. . 6 7
" "


12-25-2011, 02:06 PM
260
http://s1060.vuclip.com/56/24/5624ff155c1f388e2835627def2bcdf8/ba63207/5624_w_2.3gp?c=387919877&u=1303608529&s=BNHGHk

=D
=))

12-25-2011, 02:08 PM
- :

.. .. !
..
..
..!! ..!
..
..!

12-25-2011, 02:08 PM
​​​​​ =D

http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-ash4/350119/106/10150652273673146_57184.mp4?oh=a294b3ae749f1842e53 cba2a6b9771fb&oe=4EF7EF00&__gda__=1324871424_5133ed76141b32a3e1e57c811e5273b 9

ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ 

12-25-2011, 02:08 PM
​​​​​​​​​​​​​ :
Ϳ
:D
http://p.twimg.com/AhYA_Z8CAAIiFCC.jpg

​̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ﺂ ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ .
{.:D.:O.=)).:/.=D.*nerd*.X_X.:|.}

12-25-2011, 02:09 PM


http://66.160.159.7/a1/23/a123917b17ca06845c8e39405a40a3cf/ba124807/3gp_a123_w_2.3gp?c=226857259&u=696830919&s=BMChjn
=))

12-25-2011, 02:09 PM
~
ﺂ ̄ﻟ ﺑۆ
ٓ ♡
ﺂ ڳ ) !
/ ﺑۆ ﻣ ♥

12-25-2011, 02:11 PM
( )
:
- ( )
/ !!

: :(


:)

~
12-25-2011, 02:13 PM
​​​​​​ !
!
: (
. . .


!

♡</3</3

,,
12-25-2011, 02:13 PM
*​ ٺ ♡ ..

Ъ ݐѪ
ٺ !!
ٺٺ ,
Ѫ ٺАѐ
ٺ ǐ !
ٺ ǐ !
ٺ ٺ ٺ ,
ٺ ސ / ٺ

[ ٺ ﺑ ]
ٺ / ﻓ ٺ
*ٺ ﺑ ٺ ..

♥'
ѐ ﺑ !
ٺ ѐ !
ٺ ﺑ ٺ ٺ
♡ !'
ٺ ! ٺ ٺ . .
ٺѐٺ А
ﻓ ٺ ٺ :
ﺑ ѐ / .. ٺ Ȑ ♥ !​​​​​​

mafia28
12-25-2011, 02:14 PM
. " :)

~
12-25-2011, 02:15 PM
≈​  ┌ . .ﻣۆ  `
ۆ ﻟ ..
ۆ ﺂﻟۆ ﺑ
ﺣۆ ﺂﻟ ")
ۆ ,
ﺂﻟ ۆ ​ﺂ ﻣﯾ
ﻟ :
ﻣﺑ .. ۆ .. ۆ <3

12-25-2011, 02:15 PM
​​​​​​ :(

12-25-2011, 02:15 PM
/
( ) !!
:
:

~
12-25-2011, 02:16 PM
​┉┈┈┄♌⌣̶​̵̭̌♥̵̶̭͂̌⌣♌┈┄┄┉​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ٓۈ ﻋ͠ﻟ ( ﭰﻟﺑﺑ )
ﭠﺂﻧ̲ . . [ ﭠﻋ̲ﻟ̲ﻗ̮ﻗ̮ :$
​​​​​​​​​​​​​ۈډ ﺂ̲ﻗ̲ڕ ..
ۈ ﺂ̲ﺣﺿ ﺂ̲ﻟﻗ̲ﻟ ﻟ ﺂ̲ﻟ̐ﻗ̲ﻟ :
ۈ ﺂ̲ﻋﯾ ﻓ̮̃ ډﻧ̭͠ﯾ
ﻣ̉ﺂﺑٓﺂ̲ ۑﯾڕ ..
[ ﻧ̭͠ﺑﺿ ]:$<3
┉┈┈┄♌⌣̶​̵̭̌♥̵̶̭͂̌⌣♌┈┄┄┉​

BeesHoOo
12-25-2011, 02:16 PM
-


= !
'
? ? # !

? !

~
12-25-2011, 02:17 PM
​​♈̷̴.͡..⌣`

​​​​​​ﭑ ﻣ :
ﭑ / </3!
ﺗ ۆ
ۆ ﭑ .

BeesHoOo
12-25-2011, 02:17 PM
​ﺂﻣ<3

​ﻣ ﺂ " ﺂ̲ﻣ̲" ﺂﻟﭠ ﻣ
ﻧ̲ﻓ̲ﺳ̲ﮪ̲ﺂ̲ ﻣ ﺂﻣۆ ﻟﭠﺳﻋﻧ
ﺂﻟﻟﻣ ﺂﻗ ﺟ̅ﻧ̲ﺗ̲ﮔ̲ ﻓ ﺂﻟﺧ
ۆﻓ ​ﻣﺂ ﻓ ﺂﻟﻧ̲ﭔﺂ ۆﺂﻟﺧ
ۆﺂﻗ ﺂﻟﺻﺣﮧ ﺂﻟﺂﻓﭔﮧ
" ﺂﻣﯾﯾ ' o:)

12-25-2011, 02:18 PM
↓​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​ﮬ ﻟﺣﯾ
- ﻧ ( ﺗﺗﻧ ) .. ​​​​​​​​​​​​​​​
- ۈﻧ ( ﺗﺗﻣﻧ ) .. ​​

ۄﻟﻟﮧ ﮔﯾ .. 

BeesHoOo
12-25-2011, 02:18 PM

ﺣ 
ﻟﻋ ..
..

..
..
<3

~
12-25-2011, 02:19 PM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​ ​​​ ​​​- ↓ :  ≈

​​​​​​​ﭠ̯ ۊڜ ٱﻟﻟ ﭑﺣﻟ ﻣ̮̃ 
ﺷ͠ﭔ ٱﻟﭠ̯ۉٺ .-

ﻣ̉ ﺷﻓ̭͠ٱﭠ̯ڱ !̵|
ۈٱﻟﻋ͠ ['ﭠ̯ﻧٱﻇ']x_x

BeesHoOo
12-25-2011, 02:19 PM
​​​ڳ ڳ ڳ
ڳ .!
ۈ ۈ '
ڳ ڳڳ !

ۈ ڳ ♡ !(y)

12-25-2011, 02:19 PM
!!
!!

!

$

..

( )#
[ /
]

( )

..


[ ]`
.!

,,
12-25-2011, 02:20 PM
*​​​​​​​​​​​​ <3 

..
"
..
ϐ
<3

BeesHoOo
12-25-2011, 02:21 PM
​​​​​​​​٭ ​ ..
​​↓ ☇

♥​ . . ` 
. - -̶--̶--̶-- -
​​ٱ . . . 

​ᐐ . .

ٱړ * ٱ * ﭑٱڼ [ <3 ]
ﭑ ..
ﻣڼ ۆ \ ..


[ ٱٱڼ ] ..

​ ﻣډ
ۆٱ ﭑ :
ٱڼ ..
ﭑ ﭑ ט ۆﭑ ..
ٱړ ۆډ [ ﭑﻟﻣډ ]
ﻣڼ ٱﻣ ..
ۆ ﭑ ﭑٱٱڼ ..
ۆ ʐ ﻓ ٱ ..
ﭑړ ۆ ۆۆܪ ..


ٱۆ ..
.. ٱڼ ٱړ ﭑۆﭑ ۆٱڼ
ﭑﭑ .. ٱ . . .
ﻓ ѐ ( )
ۆﭑﭑ ﭑ ..
ﭑﯾډ ﭑ
ۆﭑٱ ﭑٱ ﭑ 
..
ٱ ﯾړܪ ..
ۆ ' ٱ ٱ ٱ ڼ ..
ۆ ۆ ﭑ ..
ۆۆ ٱ ﭑﯾډܪ ..
ﯾۆۆﻣ ﭑȐ ..
: ( ﻣ ﭑﻟﻣړ ﭑۆ ٱڼ ) ..
ﭑٺ ٱ ..
ۆٱ ړ ﭑ [ ] (n)
ړ ٱ ..
.. ۆٱ ٱڼ ..
ۆﭑٱړ ٱڼ ( ٱ )
Ȫ ﺑﭑ ..
.. ۆ ﭑٱﻣ ..
ﻣړ : ﻣړ : ۆٱٱڼ ..
ﭑﭑﻣ ﭑ ٱ ..
ۆﭑ ﭑٱ .. ﭑ ..
ﭑ .. ﭑҐ ..
ۆﭑٱ ٱڼ ..
ٱ ۆ ﭑۆ ..
ٱ ۆ ..
ٱ ﭑۆ ﻣڼ ..
ۆ ﭑ
* ٱ ٱ ٱ ڼ * </3
ۆ ﭑٱۆﻟ ( ٱ ) ..
ړﭑ ﭑٱ ٱڼ
Ȑ ..
ﻟ ۆﭑﻣ .. ..
ٱ ٱ ﻋڼ 㐐ٱ 
ۆ 㐐ٱڼ ..  </3
ﭑ ﯾړٱ ﭑٱﻋړ ..
ﭑ ٱ ​ ړ ..
​ [ ﻣډ ]
ٱ ​ ' : ۆٱڼ : '
​ᐐ ﭑ ﭑ ט
ﭑ .. ..
ﻓ ﭑﻟﻣډ </3

BeesHoOo
12-25-2011, 02:23 PM
{} .
̪
3-|(n)
( ﺂ)O:)<3

,,
12-25-2011, 02:23 PM
*​ ​​​​̪ ڱ ..
ڱ ..
/ ..
ڱ ڱ ..
[ڱ ..♥
/ ڱڱ ڱ

12-25-2011, 02:23 PM
​​ 10 .

http://cutt.us/BB-22664AC8-Ygv

((

,,
12-25-2011, 02:26 PM
? (y)
" ߡ ߡ
ߡ "

[ ]
12-25-2011, 02:26 PM
[ http://u.to/clFiAQ ]

ﺂ :
ﺂ *
ۈ  ↓

ۈ ()

12-25-2011, 02:27 PM
..
♡̷
..
:') .. ♡ ..
.. ..
♡♥ ..
! .. .. ♡̷ ..
(y)
.. ! ..
.. ..
- - ♡<3 !
* !
ItsMe..

~^~ ~^~
12-25-2011, 02:27 PM
̸٭̣̣ 
ﻣ̲ﺂ̲ۆ ڕۆ 
ۆﻟ̲ﺂ ٓ ۆﺣ
ﻣﺂ
ﭑ ¿! 3-|
 - -̶--̶--̶-- -

12-25-2011, 02:27 PM

http://cutt.us/21cf46a3-uPX

,,
12-25-2011, 02:28 PM
/ :
- ! *

.. ♡ $'

= ♡̷ !


12-25-2011, 02:28 PM
.
​. ﻣﭑ ﭑٱ ﻓ ﭑﻟﺑ 
. ﭑ [ ]

12-25-2011, 02:28 PM

​http://elpadrinoq8.files.wordpress.com/2011/01/how-to-test-short-sightedness.jpg 
 
 
 

 ڎ ۆѪ ﺗﺣ ﺷﺧ . .
[ ﺟ ۈ ٲﻣٲ ]
ﺂﯾﻧﺷ ۈ ﻣﭑﻟ ﻣۆﻧ ..


ﻣ ێ ﻓ ڎ ﭑﻟﺻۆړ |
[ ﺟ ] ﺂﯾﻧﺷ ..
ﻓ̲ ﻟ ﻗ ﻧ

ۆ ﻣ ێ ﻓ ڎ ﭑﻟﺻۆѪ |
[ ٲﻣٲ ] ﻣﭑﻟ ﻣۆﻧ ..
ﻓ̲ ﻟ ڍ ﻧ ​ 
 
^ 

^ :O :s

~
12-25-2011, 02:28 PM
​​​​​​​​​ [ ]
. . !


: ~

Ӫ

​​​​​

. . .  . .

[ ]
12-25-2011, 02:30 PM
ﻟʐ ۆ . .
ۆﺂ ﻣ̝̚ ﺂۆ !
ۆﻟʐ ۆﺂۆ :
ﺂ ʪ = ] !
ﺂﮬ̲̐ ﺑﺂ ﺿ̭͠
ﺂ *
ﺂ ﮔ̲ ﺂ . .
ﺑ / ( ) !
ﺂۆ ﺂ :
.. ڪ ﺂ !
ﺂЪ .. ﺂ
ﻟʪ 

12-25-2011, 02:30 PM
​​​​​​​​ :D
1- ۈ ݐ \=D/
2- (y)
3- ͪ >:O
4- ﺂ ﺂ O:)
5- ﺂ ͪ =D
6- ﺂ :*
7- ﺂ ﺂΪ :p :p


ϐ
ϐ </3
Ȑ'>:/ '
\=D/

...
=D

12-25-2011, 02:31 PM
( ) ﭑ Ǫ '
ݐ ...

~
12-25-2011, 02:31 PM
​​​​​​​​ﻣﺳ̶ ﮔ !

ﭑ ̄ﻟ
̄ﻟﻟ ﺎ̱Ӫ ۆ
ﻫﻧﻨﺎ̱ﭑ [♥]
ﻣﺎ̱ﭑ ﺎ̱ ۆ ..
ﺎ̱ ;

ۆ ۆ ۆ ﻧﺎ̱ﭑ
ﺎ̱ﺷ̶ ﻋﻌﻨﺎ̱ﭑ ..
ۆ
ۆ
!!!
ﺎ̱
ۆ ﺎ̱ ﻣﺎ̱ﭑ
. .
ۆ ̄ﻟ ̄ﻟﻟ : )
ۆ ̄ﻟﻟ Ӫ
ﭑ ̄ﻟ
̄ﻟﻟ ﺎ̱ۆ
ۆ ۆ ۆ ۆ </3 .

[ ]
12-25-2011, 02:31 PM
. . { http://cutt.us/uFw } 

ﭠۈ ﻟ ﭠ ..
ۈ ﺷﺑۈ
ﻧﯾ ﻟ ﻣﺑ !

12-25-2011, 02:32 PM
​...♡​​​​​  !!*
({}):$<3 . .[ ڳڳ ªٓ ~o)=))

...♡

12-25-2011, 02:34 PM

- ☇
- ☇
- ☇
!
' '
ﻵ ۈ

*
ڳ ڳ ☇
ۈ ڳ ☇
ۈ ڳ ☇

ڳ ..

[ ڳ ڳ ] . . !
;
[ ڳ ۈ ڳ ] ˛
- [ ۈ ڳ ]
-̴-̴--̴-̴-̴---̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-

[ ]
12-25-2011, 02:35 PM
ﯾﭑ  . .

[ ]

' (
ﺂ ﺂ ʐ ﺑ ﺂ ]

ﺂ ﺂݐ
ﻓ [ ] ﺂﻧ . . . .

12-25-2011, 02:36 PM
͠|I [ ** !Ȫٓ ♡
˪ٓ /
, ~o)
ٓ [ ﻟۆ ]
Ӫٓ

12-25-2011, 02:37 PM
ª . .

ۆ :
ﺑ / ..
[' ﺂ '] `♡
. . ♥

( ) ..

,,
12-25-2011, 02:37 PM
 

​​ ێ ..
: `
̲ [ ﭠ̉ ]
̃ڼ ڳ ͠ :|
------------------------

12-25-2011, 02:37 PM
ڍ :
ڍٺڳ
' . .
ﭑ ﭑ ;$
♡ !

,,
12-25-2011, 02:38 PM
​​​​​​​​​​​ ڪ
ڪ !
. . : ) !


!


12-25-2011, 02:42 PM
​​
=D=)) -

http://im12.gulfup.com/2011-11-13/1321215119581.jpg

http://im12.gulfup.com/2011-11-13/1321215119802.jpg

http://im12.gulfup.com/2011-11-13/1321215120693.jpg

http://im12.gulfup.com/2011-11-13/1321215120254.jpg

:s :'(

^^
12-25-2011, 02:42 PM
!
. . / ,

^^
12-25-2011, 02:43 PM
​ / ٱٺ 
ۈ ( )
. . . . /

^^
12-25-2011, 02:44 PM
:
ﺑ , ̄ﻟﭑ !
ﻟ ﻟﭑ
..[]

^^
12-25-2011, 02:45 PM
ﻣ ﺣ ﺂ Ѫ ۆ ﻟ ﺂ#

^^
12-25-2011, 02:45 PM
​​ ​​ﻃ̨ﺂ̨ﻟ̨ٺ ۈﺣﺂ̨ ﻧ̉ﻗ̮ۆ˛!
ﻟ̨ﻟ̨ﻣ̉ﺧﻃ̨ ​​​​​​​​​​​​​​​ﻓ̨ڊۍ .(n)

^^
12-25-2011, 02:46 PM
ﻣ Ȫٓ | Ȑ |

ٓ </3

^^
12-25-2011, 02:46 PM
 ,
ﻟﺂ ٺ

ﻟﺂ ٺ ٺ !
ܐ
;
ﺑ [ ﻟﺂ ٺ  ]

~
12-25-2011, 02:47 PM
​​​​ . .!
{ :
< . .
#

. .]

^^
12-25-2011, 02:48 PM
ٓٱٺ ﻳڍ,
ﺧﮆﻧ / ﺂפٱﻣܘ | ﯙﭴﻳ̉ﺑܘ
ﺂﺧٱﭪ ﺂﻟﯙﯙﻗٺ ..
ﻟڳﻧ ﺂﺧٱﭪ ,
[ ﺗﻧ ﻣﻧ ﯙ ﭑ ٱﯙ ﻳ̉ﻗ ​]

12-25-2011, 02:48 PM

[ ] ~

`
{ ~

` ..
{

[ ]
12-25-2011, 02:48 PM
ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !
ﻋﺳ ﻟﻟ ﭠﭠ
ۆﺣڳ ﭑ"
ۆﻣڳ !

ﻋﺳ ﭠﻓ ۆ !
ۆ ﭑﻧ̭ ﭑﻟﻟ ﺣ ﭑﺻۆﻣڳ 

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !

ﭑﺂ ﻟﻟ "ﭑﺑﻋٺڳ"
ﭑﺑﯾ̃ ( ﺂ̲ﻟ ﻣ ۆﻧڳ)
ڳ ﻟ ﻋٺڳ !!
ﻓﺻ ﯾ̃ﭠﺳﭑﻗ"
- ( ﻋﯾۆﻧڳ )"

ﭑ ; ﺑ ﭑﺷﻓٺڳ
ٺ ﭑﺳﻣ ﻋﻟۍ ڳۆﻧڳ </3

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !
ﻋﺳ ﭑﻟﻟ ﭑﭠﺣﺑ ﻣ̲ ﺑﻋ"
ﯾﻣ ﺑڳﻣۆﻣٓ. ﭑﻣۆﻋڳ

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !
ﭑ ﻟﻟﺣﯾ ﭑ ﺑڳ"
ﻣ ﺑﻧﺳﭑڳ ۆ ﭑﻋۆﻓڳ
ﻣ ﺑﻧﺳﭑڳ ۆ ﭑﻋۆﻓڳ !!

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !
ﻋﺳ Ǫﭑﻧٺ ﻣۆﻋ
ﻣ ﻣۆﻋڳ 
ﻋﺳ ڳ"
ٺ ﻋ ﻟڳ 

ﺑﺑﻗ ﺑﻧ̉ ﭑ"
ﭑﺣ̃ ۆ ﻋﻧ ٓﻣۆﻣ"
ﭠﻋﭑ ﭑ ﻋﻟۍ $
ﻣٱﻣ ﺑﺳﻣ ٓﻣۆﻣڳ

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !

ﻧ̉ﺳﯾ ڳڳ ﻣ" ^ </3
ﻋﺳ ﯾﭑﻋﻣ ﭑﺣﺳﯾ
ﺂ ﻟﻟۆ ڳ"
ڳٱﻣ "
ﭠ ﯾۆ
ﻋﻟۍ ﺑ ﺣ̃ "
ﻋﻟۍ ﺑ ﺣ̃ </3"ﺻﻋ "
ۆ ﻣﻋﻧ̉ڳ"
" "

ﭑ ﻟﯾ ﭑﺂ ﻧ̉ﻓ !
ۆﺣ̃ ﻟ ﺑﭑﯾ.
- . . ﭠﻋﺑٺ ﭑڳٺ :-
"( ﺳ̭ٓ͠ ﺳ̭͠ )"
- ﭠﻋ ﭑﻋ :-
" ( ۆ ٺ ۆﭑﺑڳ )"
- ﭠﻋﺑٺ ﭑڳٺ:-
" ( ﺳ ﺳ )"
- ﭠﻋ ﭑ ﺷڳ :-
"( ﺳڳٺ ۆ ﭑ ﭑﺷڳ )"
^ </3

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ
ﭑﻧ̭ﺂ ﭠﻗﯾﺑ ﭑﻧ̉ڳ"
ﻓﯾﻧ ﺳﻣۆﻣڳ"
ﺂ ﻗ ﻋﻟۍ. ﺑﭑﺑڳ"
ۆ ﻓ ﺂﻟ̲ ﻧڳ "

ﻓ ﭑﻧ̉ﭠﻓ ڳ"
ﻓﻗﻟﺑ ﻗﭑﻋ ﯾ̃ﻟۆﻣڳ "
ﻓ ﭑﻧ̉ﭠﻓ ڳ"
ﻓﻗﻟﺑ ﻗﭑﻋ ﯾ̃ﻟۆﻣڳ" </3 </3 ..}

ۆ ﻋﻟۆﻣڳ !</3

12-25-2011, 02:51 PM
:

...
!

... !!
====

! :d

^


""

( ) ? =))

^^
12-25-2011, 02:51 PM
​​​​ ﻧﻳﭠ ﮔﺛڕ (
ﻣ̉ ﻟ / ﻣ̉ ≈ 
+ ﻟﺻێ </3#

^^
12-25-2011, 02:52 PM
*​ﺈ ; .. / : ٓ ♡
:$ Ȑ ﺂ ﺂ :
.. ﺄ ') ♡♥

^^
12-25-2011, 02:53 PM
​​​​​ ٓ ﺂѪٓ ♥`
ﺂ ﺂ ڳ ˛
ۆ ﺂ ﺂ ﺂ ˛
ﺂڳ - ﺂ - 
ڳ ﺂڳ ﺂ $
=' ]

ﺂ ﺂڳ Ϫٓ 

^^
12-25-2011, 02:53 PM
: (
ﺂ Ȑ / ﺂ Ȑ 
ﺂ ﺂ
. . ٺ *`
ﺂ ᐐ :
ﺂ ﺂ - ﺂ
Ӫٓ ﺂߘ

^^
12-25-2011, 02:54 PM
* :
Ȑ .. !
ʐ . . Ȑ .. ..
ʐ .. .. Ӑ.. !!


 !

12-25-2011, 02:55 PM
...@.O:

http://184.105.232.105/52/72/5272b161e21259b9d8b0040dfe87c572/ba123207/5272_w_1.3gp.

:):):):)
:):)
:):)
:):)
:):)
:):)
:):):):)

12-25-2011, 02:56 PM
↓ .͡. ⌣˜ ~
​ ͡-͡-̶̯͡┈̥⌣̊┉┈​​
` .͡. ⌣˜ ~


​​​​​​  !!*
>=) :$<3 .

ː̗=))ː̖_, \:d/ ː̗=dː̖/ =))Ħªª
/<3 <3 /<3__, =))Ħªª
_||_ _/ \_ _| =))Ħª

^^
12-25-2011, 02:57 PM
*ﺂ
Ԫٓ ﺂ
ٓ ٓ !
'
ݐ ڐ
ﺂٓ . .

ﻟ : (

ﺂ ϐ

ͪٓ ѐ !
. . ﻟ
ﻟ 

12-25-2011, 02:58 PM
​​​​​ﻧι
ﻗ ﻧﺑ !
`♡
- ﻋﻧﻣι ι ιﻟ . .
+ ﻣﻋ ♥

12-25-2011, 02:58 PM

ۆ ڼ
ڼ ٱڕ :$♥

x_x
Ȑ ڼ =))x_x:$

^^
12-25-2011, 02:59 PM
'
ː ﺣ ٱ ♥

^^
12-25-2011, 03:00 PM
: <3
[ ]
. . Ԫ ()'
+

12-25-2011, 03:00 PM
`⌣ .͡♥̣̇ .͡ ┈┈┈┈┈┈┉⌣̊┈̥-̶̯͡<3̶̥-̶̯̊͡┈̥⌣̊┉┄┈┈┈┈.
​​​​​​​​​​​​​ یۓ 2012 :
1_ ٱYOU .
2_ :$
3_ ☑
4_ (y)
 :$ ({})  ♡♥``. .`♥♡
<3

| )
\ \_____
\ (_____)
( (______)
( (_ ____)


​​

| )
\ \_________
\ _________)
( (______)
( (_ ____)


| )
\ \_________
\ _________)_
( ___________)
( (_ ____)

({}) <3


​​ Ɣ . ⌣̶​̵̭̌  ̵̶̭̌⌣

12-25-2011, 03:02 PM
. ..˚˚✽​
˚✽​

​​​​​​​​​​​̥ ̥̥ ̥̥̥̽̽̽̽̽̽ ̥̥̥̥̽̽̽̽̽̽ ̥̥̥̥̥̽̽̽̽̽̽ ̥̥̥̥̽̽̽̽̽̽ ̥̥̥̽̽̽̽̽̽ ̥̥ ̥
​​​​​​ﻣۓ ﻣ ﺈﻟﭑٱ
. . . ﺑﻗ ﭑﻧﺳﭑڳ </3
ﯙﻟﭑ ﭑﻣﯙ . . . 
. . . ﯙﺻﯙﺗڳ ﯙﺳ
☇ ﻋﯾﻧۓ .

12-25-2011, 03:03 PM
​​​​​​​​

1- 
2- 
3- 
4- 
5- o:)

!
12-25-2011, 03:04 PM
-
!
!
. . .
.. </3 ` !

!
12-25-2011, 03:05 PM
-
ڪ ڪ ...!
...
:
... !
,
...
..!

12-25-2011, 03:05 PM


!.. (y)

- - - - - - -

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0